08:44:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2022-04-14 08:00:00

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB (publ), org.nr 559094-8302, kallas till årsstämma måndagen den 17 maj 2022.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin
Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning.

AlzeCure Pharma AB (publ) uppmanar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

I poströstningsformuläret kan aktieägarna begära att beslut i något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande
Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2022;
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 16 maj 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 9 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alzecurepharma.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast den 16 maj 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.alzecurepharma.com/.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Godkännande av ersättningsrapport
 13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag och information

Punkt 2, 9-11 – Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen för AlzeCure Pharma AB (publ), som utgörs av William Gunnarsson (valberedningens ordförande), Bo Rydlinger, Liselotte Jansson och Thomas Pollare (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag:

 • att till ordförande på stämman välja advokat Emil Hedberg (punkt 2);
 • att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter (punkt 9);
 • att ett revisionsbolag ska utses till revisor, utan suppleanter (punkt 9);
 • att ett årligt arvode ska utgå med 200 000 till styrelsens ordförande och med 100 000 till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10);
 • att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10);
 • att omval sker av styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder och Eva Lilienberg, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (punkt 11);
 • att omval sker av styrelsens ordförande Thomas Pollare för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11); och
 • att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 11).

Punkt 3, 5, 8b, 12 och 13 – Styrelsens förslag till årsstämman 2022

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän

Till person att justera protokollet föreslås Johan Lundkvist, eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
I AlzeCure Pharma AB (publ) finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 49 888 295 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas per e-post till info@alzecurepharma.com eller per post till Birgitta Lundvik, AlzeCure Pharma, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge senast den 7 maj 2022.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.alzecurepharma.com senast den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Handlingar
Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på bolagets webbplats www.alzecurepharma.com senast tre veckor före stämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personupgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

____________

Stockholm i april 2022

AlzeCure Pharma AB (publ)

Styrelsen