03:19:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-25 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-17 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alzinova är ett bioteknikbolag. Bolaget är specialiserat inom terapeutiskt behandling av Alzheimers och bedriver idag forskning och utveckling av peptider som vidareutvecklas som vaccin. Utöver utvecklar bolaget även diverse forskningsverktyg inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-04-25 08:00:00

Aktieägarna i Alzinova AB (publ), org.nr 556861-8168, kallas till årsstämma den 30 maj 2023 kl. 14.00 i Chalmersska Huset i Göteborg (adress Södra Hamngatan 11). Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 24 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till alzinova@fredersen.se eller per post till Alzinova AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 24 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.alzinova.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelseledamöter
11.1 Anders Blom (omval)
11.2 Lena Degling Wikingsson (omval)
11.3 Per-Göran Gillberg (omval)
11.4 Clas Malmeström (omval)
11.5 Carol Routledge (omval)
11.6 Anders Waas (omval)
11.7 Julian Aleksov (nyval)
Styrelsesuppleanter
11.8 Anders Sandberg (omval)
12. Val av styrelseordförande
Julian Aleksov (nyval)
13. Val av revisor
Ernst & Young Aktiebolag (omval)
14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-13)
Valberedningen som bestått av Julian Aleksov (utsedd av Maida Vale Capital AB), Anders Waas, (utsedd av MIVAC Development AB) samt Björn Larsson (styrelsens ordförande), föreslår:
att Anders Waas väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju (tidigare åtta) ledamöter,
att en styrelsesuppleant ska väljas,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr (tidigare två inkomstbasbelopp per år 2022) till styrelseordförande och med 100 000 kr (tidigare ett inkomstbasbelopp per år 2022) vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Anders Blom, Lena Degling Wikingsson, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas omväljs, samt att Julian Aleksov väljs, till styrelseledamöter, och att Anders Sandberg omväljs till styrelsesuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
att Julian Aleksov väljs till styrelseordförande,
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Linda Sallander fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2019 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Julian Aleksov
Född: 1965, ekonom. Entreprenör som drivit egna bolag i många år inom flera olika affärsområden, främst läkemedelsutveckling. Är aktiv investerare och genom bolag även större ägare i ett antal noterade bolag. Julian har mer än 25 års erfarenhet inom finans och internationell affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Han har även en lång styrelseerfarenhet från bolag inom läkemedel- och tekniksektorn så som styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB. Julian är styrelseledamot i Maida Vale Capital AB och Hunterhex AB, och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Julian äger inga aktier i Alzinova.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8.b))
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. 

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.  
 
Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.
 
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 32 419 034. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Göteborg i april 2023
Alzinova AB (publ)
Styrelsen