18:32:17 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-13 09:10:00

Kvartalsrapporten visade på både högre hyresintäkter och ett förvaltningsresultat som steg. Utdelningen sänks till 1,80 kr per aktie. Analysguiden sätter motiverat värde till 90 - 110 kr på 1 års sikt, upprepar Behåll.

Ökade hyresintäkter och förbättrad uthyrningsgrad
Under året steg hyresintäkterna med 11% till 3 366 (3 032) mkr. Främst är det den årliga indexeringen som driver på ökningen, men även ett positivt netto från inflyttningar samt högre parkeringsintäkter bidrog. I identiska bestånd var uppgången 11% (5%). I förvaltningsportföljen steg uthyrningsgraden lite till 91% (89%). Nettouthyrningen uppgick till 165 (86) mkr, mycket drivet av uthyrningen av Nöten 4 i Solna Strand till SAAB under hösten. En hög inflation med höga elpriser och stigande vinterkostnader, främst i inledningen av året, hade en negativ påverkan på fastighetskostnaderna. Driftöverskottet landade på 2 524 (2 240) mkr med en överskottsgrad som ökade marginellt till 75% (74%) för året. Bidraget från bostadsutvecklingen inom Birger Bostad uppgick till 553 (295) mkr i intäkter och -549 (-374) mkr i kostnader, totalt 4 (-79) mkr. Under året genomfördes två större försäljningar, fastigheterna Orgeln 7 i Sundbyberg och Glädjen 12 i Stadshagen, till Nrep för 3,4 mdkr med tillträde i början av det fjärde kvartalet. Räntehöjningarna har slagit hårt mot räntenettot, som steg till -962 (-612) mkr för helåret. Trots det levererade bolaget ändå ett högre förvaltningsresultat, som uppgick till 1 458 (1 373) mkr, varav 345 (235) mkr avser det fjärde kvartalet. Resultatet för året blev -5 518 (2 376) mkr främst drivet av orealiserade värdeförändringarna på fastigheter om -7 831 (-233) mkr och derivat om -1 003 (1 753) mkr.

Sänker utdelningen till 1,80 kronor per aktie
Med tanke på att vi kommer från en tid med konjunkturoro och en nyproduktion av bostäder som minskat kraftigt, är det viktigt att fokusera på att hålla balansräkningarna starka. Styrelsen i bolaget har föreslagit en utdelning om 1,80 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 0,45 kronor per aktie. Det är en sänkning från föregående års utdelning om 2,40 kronor per aktie, vilket Analysguiden ser som positivt givet marknadsförutsättningarna.

Analysguiden sätter motiverade värde till 90 - 110 kr
Fabege handlas idag till en substansrabatt om cirka 41% mot rapporterat långsiktigt substansvärde per aktie (EPRA NAV). Det är klart högre än motsvarande substansrabatt om cirka 27% för jämförelsegruppen. För 2024 estimerar vi att bolaget når ett förvaltningsresultat om 4,70 kronor per aktie. Utgår vi från att bolaget bör värderas utifrån liknande multipel som jämförelsegruppen, motsvarar det en aktiekurs om 91 kronor. När väl räntesänkningarna sker, anser vi att Fabeges substansrabatt bör närma sig jämförelsegruppens. Det gör att vi tycker att en rimlig aktiekurs för de kommande tolv månaderna ligger mellan 90 – 110 kronor. Analysguiden anser att aktien idag är rimligt värderad och rekommenderar behåll.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: