23:50:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2023-11-27 15:05:00

Nya avtal från Storbritannien och en stabil orderingång ger bra tillväxtförutsättningar. Analysguiden höjer motiverat värde till 4,15-6,0 kronor.

Stabil orderingång under det tredje kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 11,0 (10,8) mkr. Den marginella ökningen förklaras av försenad leverans av en orderstock uppgående till 5,9 mkr med återkommande intäkter (ARR, annual recurring revenue) om 1,6 mkr. Dock kommer större delen av den leveransen att ske under det kommande kvartalet. Bruttoresultatet uppgick till 9,1 (9,0) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 69,5% (67,5%). Orderingången i kvartalet blev 7,3 (6,0) mkr med 1,8 (2,0) mkr i årligen återkommande intäkter.

Bolagets ARR ökade sekventiellt med 1,8% men med 22% på årsbasis. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick ARR till 28,5 (23,3) mkr. Den svagare sekventiella ökningen beror på de försenade leveranserna. Ebitda-resultatet är fortsatt positivt och slutade på 0,25 (0,15) mkr. De operativa kostnaderna steg marginellt till -8,9 (-8,8) mkr. Totala avskrivningar för kvartalets blev -2,0 (-5,4) mkr. Numera är goodwill helt avskrivet, vilket har minskat bolagets avskrivningar med ca 3,0 mkr per kvartal. Rörelseresultatet och även periodens resultat uppgick båda till -1,7 (-5,2) mkr.

Avtal tagna i Storbritannien och ny tjänst lanserad
Bolaget uppvisade en stabil orderingång under kvartalet och vad som är glädjande är att bolaget presenterade sin första order från Storbritannien. Det tyder på att bolaget äntligen har fått rätsida på säljorganisationen där, vilket också bekräftades av ytterligare två order från Storbritannien under det fjärde kvartalet. Samlat ordervärde för dessa tre affärer är 2,0 mkr med en ARR om 0,7 mkr. Under kvartalet har bolaget lanserat tjänsten beläggningsanalys, där bolag på den svenska marknaden har fått hyra utrustning under tre månader. Med hjälp av sensorer analyseras sedan det optimala antalet arbetsplatser och hur många små och stora mötesrum som kunden behöver i sitt framtida kontor. På så sätt kommer bolaget tidigt in i säljprocesserna och visar nyttan av dess produkter.

Nytt partneravtal med Avientek
I november meddelade bolaget att det har ingått ett partneravtal med Avientek, en ledande distributör av audio och videoteknik i Indien, Mellanöstern och Afrika. Tillsammans samfinansierar de ett kontor i Dubai med två personer, vilket redan nu har resulterat i en affär med en myndighet i Abu Dhabi. Fördelen med samarbetet är att många kunder väljer att köpa smarta kontorslösningar via partners och på så sätt når Flowscape sin ambition att växa i fler länder och regioner.

Justerar upp motiverat värde till 4,15 – 6,00 kronor
Vi höjer vårt motiverade värde 4,15 – 6,00 (3,90 – 5,50) kronor på 12 månaders sikt. Givet vår förväntan om en ARR runt 32 - 34 mkr i år, motsvarar det en värdering om 2,5 – 3,5 gånger prognosticerad ARR.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: