23:46:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2023-12-19 10:40:00

Omvärldsläget är tufft men mycket talar för en gynnsam framtid. Med en projektportfölj som dessutom överstiger hela börsvärdet är potentialen lockande. Analysguiden justerar motiverat värde till 1,9 kronor.

Avyttringar viktiga för att visa på värde
De finansieringslösningar som offentliggjorts under sommaren ger Hexicon möjlighet att fortsätta verksamhetsutvecklingen enligt plan samt inleda avyttringar efter det att viktiga milstolpar i projekten har passerats. Det är viktigt då en stor del av bolagsvärdet består av projekten och där värdet ökar väsentligt när avgörande tillstånd erhållits. Analysguiden bedömer att avyttringarna inleds första halvåret 2024 och ger ett positivt kassaflöde från och med då.

Fortsatt tuff omvärldsmiljö påverkar värderingar negativt – vi tror för mycket är diskonterat
Även om många projekt lider av högre räntekostnader och hög inflation som drivit upp kostnader genom hela värdekedjan. För att färdigställa projekt finns en tydlig politisk vilja bl a inom EU att investeringar skall göras inom havsbaserad vindkraft. Till exempel har EU ett mål om 60 GW havsbaserad vindkraft innan år 2030. Man har i samband med detta lanserat ett initiativ (European Wind Power Action Plan) som skall underlätta finansiering via EU:s innovationsfond. Utöver detta skall tydliga ramverk och stödsystem införas vilket gynnar bolag inom branschen.

Projektportföljen överstiger börsvärde
Vi bedömer att bolagets projektportfölj har ett värde klart överstigande dagens börsvärde och bland de mest värdefulla projekten hittar vi MunmuBaram-projektet i Sydkorea på 1 100 MW. Det svenska Freja Offshore uppgår till 4 500 MW i projektfas och ytterligare >2 000 MW i prospektfas. Italien har en bruttokapacitet på 7 100 MW i projektfas och ytterligare >2 000 MW i prospektfas. Av dessa ligger bedömer vi att det sydkoreanska projektet kan bli föremål för avyttring.
Riktkursen justeras ned något som en konsekvens av omvärldsfaktorer såsom ökad ränta, hög inflation vilket påverkar marknaden för projekt negativt. Vi bedömer att projektportföljen inklusive bolagets teknikdel har ett indikerat värde om SEK 1,9 per aktie. En tydlig trigger skulle vara att bolaget avyttrar hela eller delar av något projekt till ett intressant värde. En annan viktig signal blir partnerfinansieringen av Twinhub, det första projektet med den egna tekniken.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: