19:12:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2024-02-12 14:30:00

Över lag kom rapporten in enligt Analysguidens förväntningar. En första leverans är på väg till Nederländerna & vi räknar med att större leveranser genomförs under året. Motiverat värde vid 0,4 kronor upprepas.

Leverans till Nederländerna – mer att vänta 2024
Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 0,7 mkr (0,2), motsvarande en tillväxt på 250%. Dels drivet av försäljningen av Dosell, dels förvärvet av Pilloxa. För helåret 2023 summeras nettoomsättningen till 1,8 mkr (0,7), exklusive övriga rörelseintäkter från vidareuthyrning av delar av bolagets lokaler på 1,6 mkr (0,1). Nettoomsättningen nådde inte våra förväntningar på 3 mkr för helåret. Vi räknade med att iZafe skulle erhålla en betalning för de 1 000 Dosell-enheter som beställdes av IVE Ventures. Noterbart är dock de höga kundfordringarna på 3,2 mkr (0,5). Vi uppskattar att majoriteten utgörs av ovan nämnda enheter, vilket förväntas träffa böckerna under Q1 2024. Det är allt jämt positivt att iZafe så sakteligen börjar rulla ut och leverera på orderboken som dagsläget uppgår till 106–125 mkr över en 4–6 års period.

Nedskrivning belastar resultatet
iZafe är fortsatt stringenta med kostnaderna som över lag kom in lägre än förväntat. Vad som utmärker sig bland kostnaderna är dock en nedskrivning på 15 mkr kopplat till övervärden och goodwill som uppkom vid förvärvet av Pilloxa. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet och genomfördes mot beslutet att prioritera resurserna för att skala upp distributionen av Dosell. Vi tycker det är klokt att allokera resurserna till Dosell då det utgör den större potentialen. iZafe påpekar dock att Pilloxa över tid fortsatt är en viktig del av koncernen. Nedskrivningen har ingen större påverkan på vår värdering av iZafe. Initialt har vi varit försiktiga i våra prognoser avseende Pilloxa. För helåret 2024 räknar vi med att Pilloxa bidrar med en nettoomsättning omkring en miljon kronor till koncernen.

Fler leveranser väntar – motiverat värde upprepas
Inför 2024 inväntar fortsatta leveranser till framför allt Nederländerna, Spanien samt avtalet med VGR som så här långt är bolagets största. Någon tidsplan har inte kommunicerats men i en VD-intervju lyfter bolaget fram att i takt med att visibiliteten för ordrarna förbättras kan iZafe börja kommunicera tydligare guidning vad gäller omsättnings och vinst. Förhoppningen är att börja guida investerare under andra halvåret av 2024. Vi gör mindre nedjusteringar av våra prognoser inför 2024. Vi räknar med att bolaget når 18 mkr i nettoomsättning med ett ebitda-resultat på -5, för att vända om till lönsamhet redan året därpå. Kassa uppgick till 5,8 mkr vid kvartalets slut. Likviditeten är tajt men med förmånliga leveransavtal främst till VGR, räknar vi inte med att någon extra kapitalinjektion under 2024. De internationella avtalen samt upphandlingen med VGR ger stöd åt våra långsiktiga prognoser, vilka till stor del upprepas. Vi upprepar motiverat värde vid 0,4 kronor med stöd av en kassaflödesmodell (se sammanfattande tabell på nästa sida). Analysguiden gillar bolagets affärsmodell och tror att iZafe kan nå höga bruttomarginaler över tid.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: