00:05:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2024-02-15 11:20:00

Rapporten för det fjärde kvartalet kom in något bättre än Analysguidens förväntningar. New Wave visar på styrka och står emot en svagare marknad. Motiverat värde vid 122 kronor upprepas.

Rapporten för fjärde kvartalet kom in något bättre än vad vi prognosticerat och visar på New Waves styrka att stå emot också en svagare marknad. Även om försäljning och resultat föll av något under kvartalet så uppvisade bolaget en rörelsemarginal på 19% – väl över målet om 15%. På koncernnivå föll försäljningen med 3% och var mest påtaglig inom Sport & Fritid (-7%). Samtidigt var kassaflödet starkt. Detaljhandeln utvecklades svagt medan Profil var mer stabilt. Inom Företag har efterfrågan från kunder inom byggbranschen minskat men försäljningsutvecklingen var totalt sett stabil med ett kraftigt lyft av rörelsemarginalen. Försäljning och resultat inom Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning föll tillbaks men var bättre än vår prognos. Vi är fortsatt optimistiska kring den långsiktiga utvecklingen, med lönsam tillväxt, men flaggar för att de närmaste kvartalen kan bli utmanande i en svag konjunktur, hög inflation och ränteoro.

Starkt kassaflöde
Omsättningen minskade med 3% till 2 736 Mkr. Rörelseresultatet föll något till 519 Mkr (547) kvartal-över-kvartal, med en rörelsemarginal om 19%. Bruttomarginalen stärktes under perioden. Under tredje kvartalet 2023 konsoliderades svenska outdoor-varumärket Tenson som tillsammans med fjolårets förvärv av BTC Activewaer nu bidrar till New Waves resultat och lönsamhet.

Balansräkningen är fortsatt stabil och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 31% (40) per 30 december. Kassaflödet förbättrades kraftigt och uppgick till 736 Mkr (-233), En minskning av inköpen bidrog positivt i kvartalet.

Fortsatt attraktiv
Rapporten var något bättre än vår prognos men marknaden hade diskonterat ett sämre utfall och aktien reagerade positivt. Kursen har har i dagsläget stigit med omkring 9% sedan början av året. Vi bedömer att New Wave har fortsatt god potential och ser en stabilitet i den långsiktiga utvecklingen.

Vi har inte gjort några signifikanta justeringar av våra prognoser för 2024 och 2025. Vi räknar med en försäljningstillväxt om 7% för 2024 och med 9 för 2025. Vi prognostiserar fortsatt positiv utveckling av brutto- och rörelsemarginal. Våra prognoser för rörelseresultatet uppgår till 1 707 Mkr för 2024 och 1 925 Mkr för 2025 vilket innebär rörelsemarginaler om 16,8% respektive 17,4%.

Våra estimat visar på ett väldigt attraktivt P/E på 12,2 för 2024 och en EV/EBIT på 9,8. Motsvarande multiplar för 2025 uppgår till 10,6x och 79,7x. Vi har under det senaste året haft en positiv syn till aktien och denna syn kvarstår med en riktkurs på 122 kr.

Utdelningen föreslås till 3,50 kr per aktie (halvårsvis utbetalning om 1,75 kr) vilket är högre än vår prognos på oförändrade 3,25 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: