00:04:08 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-12-14 10:50:00

Intäkterna i Q2 slog marknadens förväntningar marginellt. Den största diskrepansen i rapporten var den lägre bruttomarginalen. Motiverat värde sätts till 82 kronor.

Systemair redovisar för verksamhetsårets andra kvartal en ökning av nettoomsättning med 4,9 procent över samma period föregående år. Jämförelsen inkluderar då i föregående kvartals omsättning den vid årsskiftet avyttrade luftkonditioneringsverksamheten med 166,5 MSEK samt förvärv av Group SCS. Nettot av bidraget till omsättningen från avyttringar och förvärv var negativt 3,4 procent. Luftkonditioneringsverksamheten ligger med i jämförelsen mot föregående år t o m april nästa år. Den svaga kronan ökade försäljningen med 3,2 procent. Den organiska tillväxten var 5,1 procent i kvartalet, en halvering mot takten i det första kvartalet. Nettoomsättningen överträffade marginellt aktiemarknadens förväntningar. 
 
Den organiska tillväxten är fortsatt god på marknader utanför Norden. Försäljningen på den västeuropeiska marknaden, som utgör 46 procent av totalen, ökade något mindre än snittet för Systemair. Bolaget har dragit nytta av betydande omallokeringar av industriproduktion från Asien till nya investeringar i Östeuropa där försäljningen organiskt ökade med 23 procent. Östeuropa står nu för tolv procent av koncernens omsättning. Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika står för 14 procent av försäljningen och ökade organiskt med tolv procent i kvartalet. Nordamerika växlade ned organiska takten rejält under kvartalet och växte med måttliga 1,7 procent mot 23 procent i första kvartalet. Försäljningen på de nordiska marknaderna minskade med 4,3 procent. Det är en lägre minskningstakt än första kvartalet då försäljningen minskade med 9,3 procent. Försäljningen av bostadsventilation fortsätter att minska men förhoppningen är att takten avtar och att arkitekter och byggkonsulter verkar ha lite mer projekt att jobba med. 
 
Den största avvikelsen i rapporten var den lägre bruttomarginalen. Bolaget redovisar en bruttomarginal på 33,9 procent mot marknadens förväntningar på 34,8 procent. Det första kvartalet var 130 baspunkter lägre än det historiska genomsnittet och det upprepas i det andra kvartalet. Huvudsakligen förklaras avvikelsen av en ökad andel stora projekt med lägre marginal som slutförts under kvartalet. Utsikterna för det andra halvåret ser fortsatt pressat ut och vi reviderar ner våra antaganden för bruttomarginalen med lite drygt en procentenhet till en oförändrad nivå mot det första halvåret. Kostnaderna för försäljning och administration har bromsats in och är i nivå med det historiska genomsnittet. För nästa kvartal räknar vi med en lägre nivå än genomsnittet och i det sista kvartalet kommer ökade försäljningsaktiviteter att öka försäljningsomkostnaderna i förhållande till försäljningen.
 
För det andra halvåret innebär det att rörelsemarginalen knappt når nio procent. Vilket kan jämföras med de drygt tio procent bolaget redovisat för första halvåret och den nivån aktiemarknaden har i sina prognoser. Därtill kommer bolaget i nästa kvartal att reservera 125 MSEK för avgångsvederlag och nedskrivningar vid flytt av Menergas produktion till Slovenien från Tyskland. Vår prognos för rörelsemarginalen i det tredje kvartalet landar på fem procent. 

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: