02:46:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-11-21 10:05:00

Digital försäljning driver uppgång i byråintäkten under kvartalet. Men konjunkturläget gör att nettoomsättningen totalt sett kommer in under förväntan. Analysguiden justerar ned riktkursen till 4,87 kronor på 12 - 18 månaders sikt.

Digital försäljning driver byråintäkten i kvartalet
Nettoomsättningen ökade något i kvartalet jämfört med samma period året innan. Totalt uppgick omsättningen till 66,6 (64,5) mkr i det tredje kvartalet, vilket var i linje med kvartalet innan. Den lägre nettoomsättningen än förväntat förklaras av fluktuationer från främst mediarelaterad verksamhet som lättare påverkas av en försämrad konjunktur. Däremot steg byråintäkten (bruttovinsten) kraftigt, vilket är det viktigaste måttet för bolaget. Anledningen är mer digitaliserad verksamhet, vilket gör att bolaget kan ta bättre betalt per timme samt att den verksamheten även har högre marginaler. Byråintäkten steg hela 31% till 17,3 (13,2) mkr i kvartalet, vilket motsvarar en bruttomarginal om 26% (20,5%).

Ebitda-resultatet ökade till 1,8 (0,4) mkr med en ebitda-marginal om 2,7% (0,7%). Ökningen förklaras främst av resultatförbättringar inom Nowa Kommunikation, Context Media och inom affärsområdet Strategy och Digital Solutions. Ebit-resultatet steg till -0,5 (-1,5) mkr, motsvarande en ebit-marginal om -0,7% (-2,4%). Avskrivningar på främst immateriella tillgångar förklarar det mesta av det negativa ebit-resultatet då bolaget skriver av på förvärvad goodwill. Kvartalets resultat slutade på -0,7 (-1,5) mkr.

Digital fullservicebyrå lanserades under kvartalet
Under kvartalet har bolaget slagit samman Tigerton, affärsområdet Thinc Digital Labs (TDL) och DNA Agency och skapat en ny digital fullservicebyrå, Tundran Digital Explorers. Rent tekniskt skedde det genom att Tigerton förvärvar 100% av aktierna i DNA Agency och överlåtelsen av TDL sker som en inkråmöverlåtelse. Efter transaktionen kommer Thinc att äga 70,2% av Tigerton. Genom att koncentrera dessa enheter till en fullservicebyrå uppnår Thinc förmågan att ta sig an större och bredare projekt samt ta ansvar för hela kedjan i en digital konvertering hos stora kunder. Analysguiden skissar på att det kommer att kunna generera ytterligare förbättring i bolagets byråintäkter över tid.

Ser fortsatt potentiell uppsida i aktien
För att värdera bolaget använder vi oss av en DCF-modell över prognosperioden 2023 – 2027. Mot bakgrund av marknadssegmentet och en troligen kommande lågkonjunktur använder vi oss av en WACC uppgående till 15% och säkerhetsmarginalen till 30%.

Det ger oss ett motiverat värde om 4,87 (5,27) kronor på 12 – 18 månaders sikt. Dock är det väldigt låg handel i bolagets aktie, vilket får till följd att aktiepriset kan skilja sig markant mot vårt motiverade värde över tid.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: