02:47:35 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-01 15:00:00

Umida Group uppvisar stark tillväxt trots en vikande marknad men en högre kostnadsmassa sätter press på resultatet.

Tar marknadsandelar på en vikande marknad
Trots att marknadsstatistik, inte minst från Systembolaget, visade på försäljningstapp på närmare 7 procent under andra kvartalet 2022 redovisade Umida Group en fortsatt tillväxt på hela 12 procent. Bolagets kostnader fortsatte dock att öka under andra kvartalet vilket var ett resultat av förändrad produktmix och ökade kostnader för att säkerställa höstens insatskomponenter (glasflaskor, burkar etcetera) vilket många aktörer inom branschen har problem med idag. Bolaget uppger fortsatt höga distributionskostnader, ökad lagerhållning och höjda fraktkostnader vilket påverkat kostnadsmassan negativt. Bolaget nämner även att produktmixen under andra kvartalet påverkade bruttomarginalen negativt, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet under andra kvartalet minskade med 2,1 miljoner kronor – att jämföras med ett svagt negativt resultat på 373 000 kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Nedjusteringar i våra prognoser
Under första halvåret 2022 redovisas ett negativt rörelseresultat på 4 miljoner kronor och vi ser en ökad risk för att kostnadsmassan kommer att ligga på en högre nivå än vi tidigare prognostiserat. Andra halvåret är dock omsättnings- och resultatmässigt starkare än första halvåret och vi räknar med att ett positivt resultatutfall under andra halvåret skall reducera första halvårets förlust till ett nollresultat för helåret 2022 – att jämföras med vår tidigare prognos på ett nettoresultat på 5 miljoner kronor för 2022. För de två efterföljande åren (2023p och 2024p) sänker vi våra resultatestimat med i genomsnitt 15 procent.

Situationen i Sverige och vår omvärld har drastiskt förändrats det senaste halvåret. Både företag och privatpersoner möter nu historiskt hög inflation, stigande räntor och en fortsatt osäkerhet om framtiden. Även Umida har påverkats både på försäljnings- och kostnadssidan men uppvisar ändå försäljningstillväxt och bibehåller därmed ett starkt momentum, mycket tack vare sina nya innovativa produkter, fler samarbeten och satsningar på export, inte minst USA.

Fortsatt positivt momentum i Umida
Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi fortsatt ser i Umida, även om omvärldsfaktorer påverkar bolaget mer negativ i dagsläget än vad vi tidigare förväntat. Som en konsekvens av våra nedjusterade resultatestimat på i genomsnitt 15 procent under prognosperioden 2023-2024 justerar vi ner vår riktkurs med motsvarande. Vår riktkurs på ett års sikt blir då 7,50 kronor mot tidigare 9 kronor.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-umida-group-god-tillvaxt-trots-hogre-kostnadsmassa