16:26:59 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-20 09:30:00

2022 avslutades med ett svagt kvartal. Analysguiden är dock försiktigt optimistiska och bedömer att bolagets affärsidé och tillväxtstrategier har bäring inför framtiden.

Intäkts- och resultattapp under sista kvartalet
Under räkenskapsårets sista kvartal minskade de totala intäkterna med hela 64 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det är affärsområdet Brands for Fans som åter igen visade på stort försäljningstapp under kvartalet och bolaget förklarar att minskningen av nettoomsättningen beror främst på uteblivna order från den amerikanska distributören. Både intäkter och rörelse-resultatet under sista kvartalet 2022 landade överraskande långt under våra förväntningar. De totala intäkterna för helåret 2022 blev knappt 60 miljoner kronor mot våra förväntningar om en omsättning på 80 miljoner kronor, motsvarande 25 procent lägre än väntat. Likaså grusades våra förväntningar om ett svagt negativt rörelseresultat för helåret på knappt 2 miljon kronor under 2022 till att bli en förlust på strax under 9 miljoner kronor. Inför 2023 prognosticerar bolaget en återhämtning i omsättningen i nivå med 2021 års omsättning på drygt 80 miljoner kronor, triggat av det senaste förvärvet ”Ekobryggeriet”. Under 2023 avser ledning att lägga större vikt på de egna varumärkena och produkter med stabil försäljning. Det besparingsprogram som initierades under andra halvåret 2022 fortsätter under 2023. Finansiellt har bolaget tillförts närmare 8 miljoner kronor genom en företrädesemission som avslutades 14 februari 2023.

Omtag och återhämtning
Att omvärldsfaktorer påverkat Umida mer negativt än förväntat under 2022 råder det ingen tvekan om, vilket också drabbat många andra bolag inom sektorn. Osäkerheten kring exporten inför 2022, främst till USA, har dock ökat även om vi ser att 2023 kan komma bli en svagt positiv vändning jämfört med 2022. Som en följd av utfallet 2022 samt lägre förväntningar sänker vi våra prognoser för innevarande år samt 2024.

Offertvinster, förvärv och fler samarbeten 2023
Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi fortsatt ser i Umida, även om omvärldsfaktorer under 2022 har påverkar bolaget mer negativ i dagsläget än vad vi tidigare förväntat. Vi väljer att vara försiktigt optimistiska inför de kommande tre åren men ser att bolagets affärsidé och tillväxtstrategier har bäring inför framtiden. Bolagets förmåga att inleda nya samarbeten med externa partners, fortsatta framgångar genom offertvinster på Systembolaget och på sikt en mer positiv vändning på exportmarknaderna ser vi som en styrka. Som en konsekvens av våra nedjusterade resultatestimat för prognos-perioden 2023-2024 justerar vi ner vår riktkurs ytterligare. Vår riktkurs på ett års sikt blir 4 kronor mot tidigare 6 kronor.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-umida-group-svagt-slut-pa-2022-nya-tag-under-2023