00:11:48 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-30 09:40:00

År 2022 har hittills präglats av ett skifte för SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”), från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett industriellt företag där fokus ligger på försäljning av Bolagets egna produkter. Detta har således speglats i SHT:s finansiella utveckling i form av initialt låga försäljningsintäkter och höga expansionskostnader. Samtidigt har SHT tagit stora steg mot kommersialisering, genom bl.a. tre nya testorders, femte prototypordern från Huawei och en serieleveransorder, varför vi behåller vår positiva syn på Bolaget, där vi estimerar att försäljningen tar fart från år 2023, för att år 2025 uppgå till ca 60 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,5x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett nuvärde per aktie om 14,8 kr.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på SHT Smart High-Tech. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.