16:49:42 Europe / Stockholm
2021-10-14 11:17:00

För att storskaligt kunna producera, sälja och marknadsföra Dosell genomförs nu en fullt säkerställd företrädesemission med en likvid om cirka 53,2 MSEK. Förutom att finansiera vidareutvecklingen av Dosell kommer emissionslikviden att användas till potentiella förvärv samt för att stärka Bolagets rörelsekapital. Vidare består teckningserbjudandet av units där en unit innehåller en aktie och en teckningsoption (av serie TO10 B). Teckningsoptionernas teckningskurs uppgår till 70 % av VWAP i aktien under perioden 12 september – 23 september år 2022, med ett golv om 1,00 SEK och ett tak på 2,25 SEK per aktie. Strikeperioden är 27 september – 11 oktober år 2022. Analyst Group anser att teckningsoptionen gör teckningserbjudandet än mer attraktivt eftersom teckning av en unit bidrar till extra värde i emissionen, och som vidare skapar utrymme för iZafe att fortsätta på inslagen tillväxtresa.

Ansvarig analytiker kommenterar

”Med en högintressant produkt i en marknad med tydliga värdedrivare står iZafe inför en period med potentiell hög tillväxt. Analyst Group anser att iZafe har positionerat Dosell som ett givet alternativ i den växande digitaliseringen av sjukvården och i förstärkningen av äldreomsorgen. Med Dosell kan vårdgivare säkerställa att medicinering sker på rätt sätt samt minska den fysiska kontakten, vilket ligger rätt i tiden, framförallt bland äldre människor. Därtill anser Analyst Group att en bidragande faktor som estimeras driva iZafes tillväxt starkt är satsningen på nylanserade Dosell Konsument. Det är en produkt riktad till privatkonsumter som möjliggör för Bolaget att nå en större marknad, utan inblandning av vårdgivare och hemtjänst, vilket på sikt kan leda till en marginalexpansion.
 
Det exklusiva avtal som tecknades med Apoteket AB tidigare i år visar Dosells funktionalitet samt behovet som finns för att förenkla processen kring läkemedelshantering, därtill signalerar avtalet en tydlig kvalitetsstämpel på produkten. Genom avtalet skapades en direktmarknad för iZafe på över 200 000 personer, de första leveranserna av Dosell Konsument skickades till Apoteket AB under augusti och försäljningsstart ämnar starta den 18 oktober. Här ges investerare en möjlighet att investera i iZafe till en billig värdering innan planerad lansering, vilket är en tydlig närliggande trigger för Bolagets tillväxt. iZafe värderas lågt i relation med jämförbara bolag och sett till den tillväxtresa som nu är utstakad, finns potential till en betydande uppvärdering av Bolaget. Därutöver ingår iZafe redan i ett antal spännande samarbetsavtal med etablerade aktörer inom Sverige, Norge, Finland, Italien och USA, där det högintressanta avtalet med Italienska Sempli Farma är ett viktigt steg i Bolagets internationella expansion. Med avtalet anser Analyst Group att iZafe står väl rustade för att penetrera den italienska marknaden, vilken visar upp ett accelererande behov av automatiserad läkemedelshantering, därtill är framtida samarbetsavtal en stark trigger för iZafe framgent. Givet att Dosell lyckas etableras på nämnda marknader finns betydande potential för en marginalexpansion då Bolaget arbetar utifrån en skalbar affärsmodell. Produkten faktureras som hårdvara vid försäljning och sedan faktureras kunden genom ett månatligt abonnemang. Ytterligare en aspekt att lyfta är att Dosell innehar ett antal konkurrensfördelar mot konkurrerande alternativ, såsom integrationsmöjligheterna med de digitala vårdmedel som redan används samt att iZafe är ensamma på konsumentmarknaden med en läkemedelsrobot baserad på dospåsar i Europa. Analyst Group argumenterar för att Dosells konkurrensfördelar gentemot konkurrerande alternativ kommer bidra till iZafes fortsatta marknadspenetration.
 
Sammantaget anser Analyst Group att teckningskursen om 1,5 kr per aktie, motsvarande en Pre-Money-Värdering om 53,2 MSEK, ger investerare en attraktiv risk/reward, detta då iZafe har en bevisad produkt i läkemedelsroboten Dosell, vilken väntas bidra till lönsam tillväxt under kommande år. Därutöver är Bolaget verksamma på en starkt växande marknad med tydliga triggers. Den låga värderingen i kombination med iZafes framtidsutsikter skapar förutsättningar till en uppvärdering av Bolaget, samtidigt som den teckningsoption som erhålls vederlagsfritt vid teckning av en unit bjuder på extra värde i emissionen.” säger ansvarig analytiker.
 
Läs mer här


 Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på iZafe. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.