15:09:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget startar antingen skolor från grunden eller via förvärv. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län men finns även i exempelvis Västra Götaland. Bolaget grundades år 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-21 Ordinarie utdelning APRNDR 0.00 SEK
2022-12-20 Årsstämma 2023
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Årsstämma 2022
2021-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-27 08:45:00

Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2021/2022 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 61 316 (47 662) tkr och ökade därmed med 28,6 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 1 747 (3 076) tkr och EBIT-marginal till 2,7 (6,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 711 (2 874) tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 1013 (2 182) tkr.
  • Resultat per aktie var 0,16 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 959 (107) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 1 188 (847) i slutet av perioden och ökade därmed med 40,3 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 220 (188) i slutet av perioden.
Finansiell översiktJanuari-marsJuli-mars ackumulerat
 20222021Förändring2021/222020/21Förändring
Nettoomsättning61 31647 66228,6%166 935138 97020,1%
Rörelseresultat EBIT1 747*3 076-43,2%4 4498 378-46,9%
EBIT-marginal %2,7%6,2%-3,5 p.e2,6%5,8%-3,2 p.e
Resultat före skatt1 7112 874-40,5%4 3757 676-43%
Periodens resultat1 0132 182-53,6%3 1735 639-43,7%
Resultat per aktie**0,16

0,51

Kassaflöde löpande2 9591072665%1 88710 701-82,4%
Antal elever1 18884740,3%1 18884740,3%
Antal heltidstjänster skolorna22018817%22018817%*Resultatet är belatat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.

**Inga relevanta jämförelsesiffror finns för Q3 2020/2021 eftersom Bolaget börsnoterades i september 2021.

VD Lars Tunberg har ordet
Vår verksamhet växer. Jämfört med föregående års Q3 är ökningen hela 29%, vilket vi är stolta och glada över. Sofiaängen som är i vår regi sedan mars 2021 har ett ökat antal elever. Vi har förvärvat två skolor från och med första januari; Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna och Östersunds Gymnasium. Dessa fina tillskott kommer nu att arbetas in i organisationen och rutiner ska komma igång och en ömsesidig och successiv tillvänjning ska ske till den nya miljön. Denna process som inte bör underskattas kommer att ta ett antal månader eller kvartal, men vi ser framför oss att det ska gå bra eftersom skolorna är fina och sköts på ett utmärkt sätt. Dock är företagskultur något skört och bör hanteras varsamt.
 
Kvartalet som gått
Vårt resultat är bra men hänger kanske inte med fullt ut. Vår koncerngoodwill har fullt naturligt ökat med de nya förvärven. Vi har även tagit kostnader för noteringen på omkring 1,6 mkr. Ersättningsnivån på våra resursskolor är låg men kommer nu successivt upp vilket också kommenterades i det förra VD-ordet. Slutligen har vi kostnader för nedstängningen av vår verksamhet i Falköping uppgående till ca 1 mkr. Beslutet har överklagats men överklagandet är ännu inte avgjort. Kostnaderna för denna nedstängning är av engångskaraktär vilket förstås även gäller noteringskostnaderna.
 
Vi har heller inte riktigt full beläggning i två av våra gymnasier, vilket samtidigt är en potential för framtiden. Men vi kan glädja oss åt att om vi lägger tillbaka kostnader av engångskaraktär är vi hyggligt nära förra årets mycket goda resultatnivå.
 
Om- och tillbyggnad på Sofiaängen
Aprendere har nyligen fattat beslut om att genomföra om- och tillbyggnader av Sofiaängens lokaler på Bergsundsstrand i Stockholm. Detta kommer huvudsakligen att genomföras under sommaren och medföra att vi kan ta emot omkring 20 ytterligare elever till de ca 100 idag. Sofiaängen är en mycket eftertraktad skola och vi har en lång kö där. Att ta detta beslut snabbt var nödvändigt eftersom inflationen tar fart i krigets spår och byggkostnader ser ut att öka avsevärt framöver.
 
Vikten av bra ledarskap
När man driver en verksamhet som Aprendere som är väldigt decentraliserad är ledarskap på alla nivåer mycket centralt. Vi lägger därför ner en hel del resurser på just ledarutveckling. Vi har till exempel återkommande Aprenderedagar med olika innehåll och teman. Vi som sitter och arbetar centralt är en bit ifrån verksamheten. Det nära och lokala ledarskapet är helt avgörande för vår framgång. Vi hade nyligen en Aprenderedag med ett mycket uppskattat inslag i form av en föreläsning av Annika R Malmberg om kommunikation och konflikthantering. Även inom det nu avslutade projektet Samverkan för bästa skola (SBS) var ledarskap ett centralt tema.
 
Som vi skrev om i Q2 har jag valt att gå i pension under året och arbetet med att rekrytera en ny VD pågår för fullt.
 
Kvalitetsdialoger med Skolverket
Aprendere kommer att delta som en av ca 15 skolhuvudmän i Skolverkets nya satsning på kvalitetsdialoger. Arbetet inleds redan våren 2022 och syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet i skolan.