16:52:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget startar antingen skolor från grunden eller via förvärv. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län men finns även i exempelvis Västra Götaland. Bolaget grundades år 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-21 Ordinarie utdelning APRNDR 0.00 SEK
2022-12-20 Årsstämma 2023
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Årsstämma 2022
2021-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-17 15:20:00

Aktieägarna i Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523 ("Aprendere Skolor” eller ”Bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 20 december 2021 klockan 16:00 på Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 2021. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 13 december 2021. Anmälan om deltagande sker:

 1. per post till Aprendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm,
 2. per e-post till bolagsstamma@aprendere.se, eller
 3. per telefon 08-400 289 00

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 december 2021.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 2. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 3. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman
Det föreslås att Ulf Djurberg eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 5000 kr till styrelseordföranden och 3000 kr till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Det föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Styrelsen föreslår omval av Lars Tunberg, Ulf Djurberg, Paul Lindquist och Carl Tunberg till styrelseledamöter, omval av Amanda Sehlberg till styrelsesuppleant, samt nyval av Svetlana Näreskog Lajic till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Svetlana är docent och forskare i pediatrik vid Karolinska Institutet. Hon är oberoende i förhållande till bolget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Hon äger 9 810 aktier i Aprendere Skolor AB. Det föreslås vidare omval av Paul Lindquist till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget MOORE Allegretto AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MOORE Allegretto AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Micaela Karlström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Övrig information
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 247 058. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se, samt läggas fram på årsstämman.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Aprendere Skolor AB (publ)
Stockholm i november 2021
Styrelsen