08:34:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-19 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-06 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2013-05-03 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-13 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2012-06-12 Årsstämma 2012
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-01 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AroCell är ett biokemibolag. Bolaget bedriver forskning, utveckling och kommersialisering av markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos. Markörerna används vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter och bolagets produkter säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2021-12-17 08:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i AroCell AB (publ) ("AroCell" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 19 januari 2022 och att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 86 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent. AroCell avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till finansiering av arbetet med att erhålla FDA-godkännande av UBD Rapid och AroCell TK 210 ELISA i USA samt IVDR-godkännande av UBC Rapid 2.0 och TK 210 ELISA i Europa. Vidare avser Bolaget att använda emissionslikviden till genomförandet av riktade säljinsatser för befintliga produkter, utveckling av nya produkter, samt återbetalning av ett befintligt villkorat aktieägartillskott från Bolagets största ägare Labbex Förvaltnings AB.

Sammanfattning

 • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 26 januari 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1.
 • Teckningskursen är fastställd till 0,75 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 86 MSEK före emissionskostnader.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 26 januari 2022 och teckningsperioden löper från och med den 31 januari 2022 till och med den 14 februari 2022.
 • Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 januari 2022.
 • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 86 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.
 • Bolaget avser offentliggöra prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 26 januari 2022.

Motiv för Företrädesemissionen
Styrelsen bedömer att AroCells befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov och nedanstående åtaganden den kommande tolvmånadersperioden. AroCell genomför nu Företrädesemissionen som kan tillföra Bolaget totalt cirka 86 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

 • Cirka 15 procent av nettolikviden ska användas till försäljnings- och marknadsföringsinsatser.
 • Cirka 40 procent av nettolikviden ska användas till arbetet med att erhålla FDA-godkännande för UBD Rapid och AroCell TK 210 ELISA i USA.
 • Cirka 25 procent av nettolikviden ska användas till arbetet med att erhålla IVDR-godkännande för UBC Rapid 2.0 samt TK 210 ELISA i Europa.
 • Cirka 13 procent av nettolikviden ska användas till utveckling av Bolagets produkter och tjänster.
 • Cirka 7 procent av nettolikviden ska användas till återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott från Labbex Förvalnings AB.

Villkor för Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 26 januari 2022 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 0,75 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 11 461 313,30 SEK genom utgivande av högst 114 613 133 nya aktier innebärande att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 22 922 626,60 SEK fördelat på 229 226 266 aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 86 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 31 januari 2022 till och med 14 februari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sista teckningsdagen i Företrädesemission, det vill säga den 14 februari 2022. Handel i teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 31 januari 2022 till och med 9 februari 2022 samt handel i BTA (betalda tecknade aktier) under perioden från och med den 31 januari 2022 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
AroCell har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare uppgående till cirka 20,1 MSEK, motsvarande cirka 23,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 55,0 MSEK, motsvarande cirka 64,0 procent av Företrädesemissionen, en så kallad toppgaranti om cirka 10,8 MSEK, motsvarande cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 87,4 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

För garantiåtagandena utgår ersättning antingen kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 31 januari – 14 februari 2022), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 26 januari 2022 (”Prospektet”).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 januari 2022Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
26 januari 2022Avstämningsdag i Företrädesemissionen
31 januari – 9 februari 2022Handel i teckningsrätter
31 januari – 14 februari 2022Teckningsperiod
31 januari 2022 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos BolagsverketHandel i BTA
9 februari 2022Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
10 februari 2022Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
Omkring den 17 februari 2022Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Bolagsstämma
Styrelsen har idag fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma den 19 januari 2022. En formell kallelse kommer att offentliggöras av AroCell inom kort.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i AroCell. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AroCell kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som AroCell beräknar kunna offentliggöra omkring den 26 januari 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar AroCells aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. AroCell lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.