00:47:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-19 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-06 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2013-05-03 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-13 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2012-06-12 Årsstämma 2012
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-01 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AroCell är specialiserade inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj, och utvecklar, marknadsför och säljer blod-, och urin provtester som används av sjukhus och kliniker. Testerna ämnar ge information för upptäckt av sjukdomar såsom urologiska cancerformer och tyfoidfeber. AroCell riktar sig till patientgrupper i olika delar av världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-05-22 13:00:00

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid AroCells årsstämma tidigare idag den 22 maj 2024. Stämman hölls i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 och att ansamlad förlust om
-209 105 346 SEK samt överkursfond om 441 007 028 SEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt om nyval av Fredrik Lindgren till styrelseledamöter. Charlotta Ljungqvist och Johan Häggblad har avböjt omval.

Stämman beslutade därtill om nyval av Max Pihlqvist till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Sara Wallinder kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.