20:12:57 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-03-11 12:17:00

Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) emitterade den 28 januari 2022 seniora icke säkerställda gröna företagsobligationer om 300 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 600 miljoner kronor (ISIN: SE0017232754). Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 450 baspunkter med slutgiltigt förfall den 28 juli 2025.

Enligt obligationsvillkoren har Arwidsro åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av detta har Arwidsro upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Arwidsros webbplats www.arwidsro.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas infalla senast den 16 mars 2022.