18:08:58 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-02-24 07:30:00

VD Peter Zonabend kommenterar:
Det gångna året har varit händelserikt på många olika sätt. Coronapandemin har påverkat samhället och många enskilda kraftigt. Lyckligtvis har Arwidsro varit förskonat både vad det gäller våra medarbetare, projekt och hyresgäster. Även om pandemins slutgiltiga effekter fortfarande inte helt går att överblicka är det klart att den har accelererat den digitala utvecklingen i vårt arbetssätt men samtidigt visat att våra hyresgästers verksamheter fortfarande är attraktiva och välbesökta. Våra dagligvaruankrade handelsplatser fortsätter att utvecklas väl och vi noterar en fortsatt bra uthyrning både vad det gäller förlängning av befintliga avtal och nyuthyrning. Detta har lett till att vi i princip inte har någon vakans i fastighetsbeståndet. Under året har vi genomfört ett flertal större omfinansieringar och givit ut vår första gröna obligation. Om- och nyfinansieringarna har visat på god tillgång till kapital med bra villkor.

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent från 32,9 Mkr till 34,6 Mkr.
 • Driftnettot uppgick till 25,9 Mkr (23,2), en ökning med 11,7 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,7 Mkr (15,3)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 105 Mkr (42,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 88,0 Mkr (34,6)

Perioden 1 januari – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 31,5 procent till 128,4 Mkr (97,6) varav hyresintäkterna ökade med 29 procent. Från 88,3 Mkr till 114,0 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 96,3 Mkr (67,0), en ökning med 43,7 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22,3 Mkr (12,7)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 135,7 Mkr (90,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 126,8 Mkr (81,0)
 • Covid-19 har inte haft någon större effekt på koncernens verksamhet och hyresintäkter under perioden fram till rapporteringen av denna bokslutskommuniké

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 13 november ingicks avtal om att förvärva tre fastigheter från Melica Investment AB, två i Sjöbo Väst och en i Skurup, med hyresgäster som Coop, Dollarstore och Lloyds. De tre fastigheterna förvärvades för ett fastighetsvärde om 125 Mkr och ett hyresvärde om 9,7 Mkr. Fastigheterna har en beläggningsgrad om 100 procent och en genomsnittlig hyreslängd om 4,4 år. Tillträde skedde den 23 november 2020
 • Den 13 november ingicks ett avtal om förvärv av en fastighet i Skurup med Willys som huvudsaklig hyresgäst. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 75 Mkr och ett hyresvärde om 5 Mkr. Köpeskillingen kommer sättas i relation till det slutliga hyresvärdet som till mindre del är beroende av fastighetens kommande utveckling. Tillträde beräknas ske i slutet av 2021
 • Den 22 december ingicks avtal om att förvärva Rondellens Handelsområde i Staffanstorp från MIMS Invest AB med hyresgäster såsom Willys, Plantagen, Dollarstore, STC, Returhuset och Padel of Sweden. Fastighetsvärdet uppgick till 307 Mkr och ett hyresvärde om 27,4 Mkr med en genomsnittlig hyreslängd om cirka 6 år och en ekonomisk beläggningsgrad om 100 procent. Tillträdet skedde samma dag
 • Den 22 december ingicks avtal om att förvärva två handelsfastigheter i Stenhagens handelsområde i Uppsala som omfattade cirka 12 000 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 207 Mkr. Byggnaderna är uppförda 2010 och 2011 i enlighet med kraven för Greenbuilding och Breeam. Största hyresgäster är Willys, Dollarstore, Rusta och Systembolaget. Den genomsnittliga hyreslängden uppgick till 5,2 år och har en ekonomisk beläggningsgrad om 100 procent. Tillträde skedde den 15 januari 2021