21:00:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BIMobject är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar molnlösningar och tjänster inom bygginformationsmodellering (BIM). BIM är en internetbaserad plattform vars avsikt är att skapa en kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer inom byggbranschen. Produkterna säljs under separata varumärken och bolaget innehar idag verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-11 Split BIM 1:2
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-11 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2018-06-08 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Split BIM 1:2
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-16 Årsstämma 2015
2015-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-10 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Extra Bolagsstämma 2013
2021-04-01 08:30:00

Aktieägarna i BIMobject AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021, kl. 09:00, digitalt och begränsat på Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 27 april 2021, skriftligen på adress BIMobject AB, c/o Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset (COVID-19)
Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras på det sättet att antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen minimeras. Stämman kommer således hållas digital. Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

För att begränsa risken för smittspridning kommer Bolaget att vidta åtgärder i samband med årsstämman som bland annat kommer innebära att flertalet deltagare kommer delta digitalt, samt att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande. Ingen förtäring kommer erbjudas. Externa gäster bjuds heller inte in.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på Bolagets hemsida, http://investors.bimobject.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 27 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida http://investors.bimobject.com och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 139 319 684. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Beslut om valberedning
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021
 16. Stämman avslutas

Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Val och arvodering av styrelse och revisorer (punkterna 9-11)
Valberedningen representerande cirka 34 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att årsstämman utser sex styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.

Valberedningen föreslår att Magdalena Bonde och Pia Engholm utses till nya styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Svanström, Stefan Larsson, Sara Börsvik och Peter Bang.

Valberedningen föreslår att Johan Svanström blir omvald som styrelseordförande. Vidare har Phillippe Butty avböjt omval.

Styrelsen kommer därav bestå av Johan Svanström (ordförande), Stefan Larsson (grundare), Sara Börsvik, Peter Bang, Magdalena Bonde och Pia Engholm.

Magdalena Bonde, född 1967, är svensk medborgare och koncernchef för Eniro Group AB (publ). Magdalena har mångårig erfarenhet av ledarskapsroller såsom CEO, COO, CCO, kommersiellt inriktade organisationer med bakgrund i digitala lösningar, telekom och konsultverksamhet, samt styrelsearbete i både privata och publika bolag. Magdalena har en Master i Strategi och Finans från Heriot-Watt University.

Pia Engholm, född 1970, är svensk medborgare och entreprenör och investerare. Pia har arbetat med early stage- och tillväxtresor i teknikbolag under många år, och både drivit upp egna bolag samt investerat samt suttit i advisory- och styrelseroller. Pia har arbetat med internationell expansion och har stor erfarenhet av den latinamerikanska marknaden. Pia är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

KPMG AB föreslås omväljas som bolagets revisor. Vid omval avses Jonas Nihlberg att utses till KPMG AB:s huvudansvariga revisor.

Slutligen föreslås att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, fördelat på 200 000 kronor till Stefan Larsson, Sara Börsvik, Peter Bang, Magdalena Bonde och Pia Engholm. Ordförande Johan Svanström, och den ägare han representerar, avstår arvode. Inget arvode utgår för utskottsarbete. Arvode till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 34 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att bolaget ska ha en valberedning och att följande riktlinjer ska gälla för denna.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning /avgångsvederlag. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning
Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ.

Långsiktiga incitamentsprogram
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pensioner
Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som är marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 (punkt 15)
Styrelsen för BIMobject AB (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 (”LTIP 2021”) enligt följande.

LTIP 2021 består av två serier, 2021:1 respektive 2021:2, och de två serierna ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren respektive hösten 2021. Var och en av serierna består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

A.1 Emission av teckningsoptioner, serie 2021:1 A (För överlåtelse till deltagare)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 475 000 teckningsoptioner av serie 2021:1 A, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38 225 kronor.

A.2 Emission av teckningsoptioner, serie 2021:1 B (Underliggande teckningsoptioner för PO 2021:1)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 475 000 teckningsoptioner av serie 2021:1 B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38 225 kronor.

A.3 Emission av teckningsoptioner, serie 2021:2 A (För överlåtelse till deltagare)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021:2 A, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 750 kronor.

A.4 Emission av teckningsoptioner, serie 2021:2 B (Underliggande teckningsoptioner för PO 2021:2)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021:2 B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 750 kronor.

A.5 För besluten under punkterna A.1 – A.4 ska i övrigt följande villkor gälla

 1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget enligt nedan.
  Överteckning kan inte ske.
 2. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom anställda i Bolaget ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbesluteten. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
 6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioderna:
  1. Från och med den 4 maj 2024 till och med den 4 augusti 2024 för serie 2021:1 A.
  2. Från och med den 4 maj 2024 till och med den 4 augusti 2024 för serie 2021:1 B.
  3. Från och med den 1 december 2024 till och med den 28 februari 2025 för serie 2021:2 A.
  4. Från och med den 1 december 2024 till och med den 28 februari 2025 för serie 2021:2 B.
 7. Teckningskursen per aktie beräknas enligt följande:
  1. För teckningsoptioner av serie 2021:1 A ska teckningskursen per aktie motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som infaller direkt efter den 4 maj 2021 (”Mätperioden 2021:1”), dock lägst 0,011 kronor.
  2. För teckningsoptioner av serie 2021:1 B ska teckningskursen per aktie vara 0,011 kronor.
  3. För teckningsoptioner av serie 2021:2 A ska teckningskursen per aktie motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som infaller direkt efter det senare av (i) den 10 november 2021, och (ii) offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2021 (”Mätperioden 2021:2”), dock lägst 0,011 kronor.
  4. För teckningsoptioner av serie 2021:2 B ska teckningskursen per aktie vara 0,011 kronor.
 8. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2021:1 A, 2021:1 B, 2021:2 A respektive 2021:2 B.

B.1 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2021:1 A och utgivande av PO 2021:1

 1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner serie 2021:1 A och utgivande av personaloptioner (”PO 2021:1”) (gemensamt kallade ”LTIP Instrument 2021:1”) på följande villkor.
 2. Rätt att förvärva LTIP Instrument 2021:1 från Bolaget ska tillkomma tre kategorier av deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.
 3. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva LTIP Instrument 2021:1 i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell. LTIP Instrument 2021:1 som kvarstår kan tilldelas andra Deltagare pro rata mellan kategorierna baserat på varje kategoris maximala antal LTIP Instrument 2021:1 per Deltagare i förhållande till det totala antalet LTIP Instrument 2021:1. Sådan tilldelning får dock som mest innebära att det maximala antalet LTIP Instrument 2021:1 per person inom viss kategori överskrids med femtio (50) procent. Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av LTIP Instrument 2021:1 lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 4. Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av LTIP Instrument 2021:1 lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 5. Anmälan om förvärv av LTIP Instrument 2021:1 ska ske senast två (2) handelsdagar efter Mätperioden 2021:1. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 6. Teckningsoptioner av serie 2021:1 A och 2021:1 B som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller används i PO-Avtal 2021:1 eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makuleringen ska anmälas till Bolagsverket.
Kategori
Antal Deltagare
Antal tecknings-optioner serie 2021:1 A per DeltagareAntal PO 2021:1 per Deltagare (om Deltagaren inte förvärvar alla sina tecknings-optioner)Antal PO 2021:1 per Deltagare (om Deltagaren förvärvar alla sina tecknings-optioner)Totalt antal LTIP Instrument 2021:1
VD och ledande befattningshavare
(”Kategori A”)
Max. 10
Max. 1 500 000
Max. 750 000
Max. 1 500 000
Max. 3 750 000;

2 475 000 tecknings-optioner

1 275 000 PO 2021:1
Nyckelmedarbetare (”Kategori B”)
Max. 30
Max. 150 000
Max. 75 000
Max. 150 000
Max. 2 000 000;

1 000 000 tecknings-optioner

1 000 000 PO 2021:1
Övriga medarbetare (”Kategori C”)
Max. 130
N/A
Max. 10 000
N/A
Max. 1 200 000;

1 200 000
PO 2021:1

B.2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2021:2 A och utgivande av PO 2021:2

 1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner serie 2021:2 A och utgivande av personaloptioner (”PO 2021:2”) (gemensamt kallade ”LTIP Instrument 2021:2”) på följande villkor.
 2. Rätt att förvärva LTIP Instrument 2021:2 från Bolaget ska tillkomma en kategori av deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.
 3. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva LTIP Instrument 2021:2 i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell. LTIP Instrument 2021:2 som kvarstår kan tilldelas andra Deltagare i kategorin pro rata i förhållande till det antal LTIP Instrument 2021:2 som varje Deltagare anmält sig för. Sådan tilldelning får dock som mest innebära att det maximala antalet LTIP Instrument 2021:2 per person inom viss kategori överskrids med femtio (50) procent.
 4. Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av LTIP Instrument 2021:2 lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 5. Anmälan om förvärv av LTIP Instrument 2021:2 ska ske senast två (2) handelsdagar efter Mätperioden 2021:2. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 6. Teckningsoptioner av serie 2021:2 A och 2021:2 B som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller används i PO-Avtal 2021:2 eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makuleringen ska anmälas till Bolagsverket.
Kategori
Antal Deltagare
Antal tecknings-optioner serie 2021:1 A per DeltagareAntal PO 2021:2 per Deltagare (om Deltagaren inte förvärvar alla sina tecknings-optioner)Antal PO 2021:2 per Deltagare (om Deltagaren förvärvar alla sina tecknings-optioner)Totalt antal LTIP Instrument 2021:2


Nyckelmedarbetare
(”Kategori B”)
Max. 5
Max. 250 000
Max. 125 000
Max. 250 000
Max. 500 000;

250 000 tecknings-optioner

250 000
PO 2021:2

C.1 Överlåtelse av teckningsoptioner serie 2021:1 A

 1. Teckningsoptioner av serie 2021:1 A ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
 2. Värdet för teckningsoptioner av serie 2021:1 A har preliminärt beräknats till 1,94 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 9,5 kronor, en teckningskurs om 11,88 kronor, en löptid om 3,25 år, en riskfri ränta om -0,18 procent samt en volatilitet om 40 procent.
 3. Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid, eller att sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med marknadspraxis
 4. Slutlig värdering av teckningsoptioner av serie 2021:1 A sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 5. Det föreslås att utbetalning av en engångsbonus ska ske till de Deltagare som väljer att förvärva teckningsoptioner av serie 2021:1 A. Avsikten är att engångsbonusen, netto efter skatt, ungefärligen ska motsvara femtio (50) procent av förvärvspriset (premien) för teckningsoptionerna.
 6. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner serie 2021:1 A om Deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptioner av serie 2021:1 A. Teckningsoptioner av serie 2021:1 A ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

C.2 Överlåtelse av teckningsoptioner serie 2021:2 A

 1. Teckningsoptioner av serie 2021:2 A ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
 2. Värdering av teckningsoptioner av serie 2021:2 A sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 3. Det föreslås att utbetalning av en engångsbonus ska ske till de Deltagare som väljer att förvärva teckningsoptioner av serie 2021:2 A. Avsikten är att engångsbonusen, netto efter skatt, ungefärligen ska motsvara femtio (50) procent av förvärvspriset (premien) för teckningsoptionerna.
 4. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner av serie 2021:2 A om Deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptioner av serie 2021:2 A. Teckningsoptioner av serie 2021:2 A ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor. 

D.1 Utgivande av PO 2021:1

 1. Varje Deltagare enligt punkt B.1 har rätt att ingå avtal om personaloptioner (”PO-Avtal 2021:1”) med Bolaget, enligt vilket Deltagaren kan utnyttja sin rätt att förvärva aktier från Bolaget under perioden från och med den 4 maj 2024 till och med den 4 augusti 2024. Bolaget ska använda teckningsoptioner av serie 2021:1 B för att säkra leverans av aktier enligt PO-Avtal 2021:1.
 2. Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under Mätperioden 2021:1, dock lägst 0,011 kronor.
 3. Deltagarens maximala bruttovärde per PO 2021:1 ska i detta avseende vara begränsad till sju gånger den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under Mätperioden 2021:1, varför lösenpriset per aktie enligt PO-Avtal 2021:1 kan komma att ökas krona för krona för att åstadkomma nämnda begränsning.
 4. Sedvanlig omräkning av PO 2021:1 liksom av antalet aktier enligt PO-Avtal 2021:1 kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget förändras genom t.ex. fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), inlösen, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser samt om vissa andra åtgärder vidtas. PO-Avtal 2021:1 ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.
 5. PO-Avtal 2021:1 ska ingås vederlagsfritt, dock ska ett PO-Avtal 2021:1 per automatik ogiltigförklaras i händelse av att Deltagarens anställning i Bolaget upphör.
 6. Om betydande förändringar sker inom BIMobject-gruppen eller på marknaden, vilket enligt styrelsens bedömning skulle innebära att villkoren för teckning av aktier enligt PO-Avtal 2021:1 inte längre är rimliga, har styrelsen rätt att genomföra en justering av PO-Avtal 2021:1 och LTIP 2021, inklusive bland annat rätten att minska antalet överlåtna aktier enligt PO-Avtal 2021:1, eller att inte överlåta några aktier enligt PO-Avtal 2021:1 alls.

D.2 Utgivande av PO 2021:2

 1. Varje Deltagare enligt punkt B.2 har rätt att ingå avtal om personaloptioner (”PO-Avtal 2021:2”) med Bolaget, enligt vilket Deltagaren kan utnyttja sin rätt att förvärva aktier från Bolaget under perioden från och med den 1 december 2024 till och med den 28 februari 2025. Bolaget ska använda teckningsoptioner av serie 2021:2 för att säkra leverans av aktier enligt PO-Avtal 2021:2.
 2. Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under Mätperioden 2021:2, dock lägst 0,011 kronor.
 3. Deltagarens maximala bruttovärde per PO 2021:2 ska i detta avseende vara begränsad till sju gånger den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under Mätperioden 2021:2, varför lösenpriset per aktie enligt PO-Avtal 2021:2 kan komma att ökas krona för krona för att åstadkomma nämnda begränsning
 4. Sedvanlig omräkning av PO 2021:2 liksom av antalet aktier enligt PO-Avtal 2021:2 kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget förändras genom t.ex. fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), inlösen, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser samt om vissa andra åtgärder vidtas. PO-Avtal 2021:2 ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.
 5. PO-Avtal 2021:2 ska ingås vederlagsfritt, dock ska ett PO-Avtal 2021:2 per automatik ogiltigförklaras i händelse av att Deltagarens anställning i Bolaget upphör
 6. Om betydande förändringar sker inom BIMobject-gruppen eller på marknaden, vilket enligt styrelsens bedömning skulle innebära att villkoren för teckning av aktier enligt PO-Avtal 2021:2 inte längre är rimliga, har styrelsen rätt att genomföra en justering av PO-Avtal 2021:2 och LTIP 2021, inklusive bland annat rätten att minska antalet överlåtna aktier enligt PO-Avtal 2021:2, eller att inte överlåta några aktier enligt PO-Avtal 2021:2 alls.

E. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

 1. Kostnader
  Kostnaderna för PO 2021:1 respektive PO 2021:2, som kostnadsförs i resultaträkningen, beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och fördelas linjärt över intjänandeperioden. Beräkningen har baserats på följande antaganden: (i) ett marknadspris för BIMobjects stamaktie om 9,5 kronor, (ii) att ingen utdelning utbetalas av BIMobjects under programmets löptid. (iii) en uppskattning av BIMobjects stamakties framtida volatilitet, (iv) begränsningsregeln enligt punkt D1.3 respektive D2.3 och (v) full intjäning av PO 2021:1 respektive PO 2021:2. Teckningsoptionerna av serie 2021:1 A och serie 2021:2 A kommer att överlåtas på marknadsmässiga villkor, men kommer att subventioneras till 50 procent netto efter skatt. Sammantaget kan detta medföra maximala kostnader för LTIP 2021 om cirka 14,2 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 3,5 miljoner kronor under antagande av en årlig ökning av aktiekursen om 10% under intjänandeperioden.
 2. Påverkan på viktiga nyckeltal
  Givet ovan antaganden avseende kostnader, samt att LTIP 2021 införts under 2019 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 hade minskat från -0,64 kronor till cirka -0,69 kronor, baserat på genomsnittligt antal utestående aktier. På motsvarande sätt skulle eget kapital per aktie ha minskat från 2,59 kronor per aktie till cirka 2,58 kronor, baserat på antalet utestående aktier vid årsslutet.
 3. Utspädning av befintliga aktier och röster
  Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2021, vid utnyttjande av samtliga 7 450 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 5,08 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.
 4. Beräkning av marknadsvärdet
  Det oberoende värderingsinstitutet, PricewaterhouseCoopers, beräknar värdet för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
 5. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
  Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram finns beskrivna på bolagets hemsida, https://investors.bimobject.com/bolagsstyrning/incitamentsprogram.
 6. Bemyndiganden för styrelsen
  Bolagsstämman uppdrar år styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB
 7. Bakgrund och motiv
  Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom nuvarande och framtida anställda i Bolaget ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 8. Beredning av ärendet
  Principerna för LTIP 2021 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.
 9. Majoritetskrav
  Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna A – D ska ses som ett beslut och är därmed villkorade av varandra. Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2021 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt på bolagets webbplats http://investors.bimobject.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifte
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

BIMobject AB (publ) har organisationsnummer 556856-7696 och säte i Malmö.

Malmö i april 2021
BIMobject AB (publ)
Styrelsen