20:22:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BIMobject är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar molnlösningar och tjänster inom bygginformationsmodellering (BIM). BIM är en internetbaserad plattform vars avsikt är att skapa en kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer inom byggbranschen. Produkterna säljs under separata varumärken och bolaget innehar idag verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-11 Split BIM 1:2
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-11 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2018-06-08 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Split BIM 1:2
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-16 Årsstämma 2015
2015-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-10 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Extra Bolagsstämma 2013
2022-04-08 08:00:00

Aktieägarna i BIMobject AB (org. nr. 556856-7696) kallas till årsstämma fredagen den 6 maj 2022, kl. 09:00, på Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2022 och ha anmält sig till bolaget senast samma datum. Anmälan görs genom att skicka ett email till bolagsstamma@bimobject.com i vilken det ska uppges följande:

  • Fullständigt namn samt person- eller organisationsnummer
  • Aktieinnehav
  • Kontaktuppgifter såsom e-mailadress och mobiltelefonnummer
  • Fullständigt namn, person- eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter till eventuella ställföreträdare eller biträde som man önskar ska delta (högst två per aktieägare)

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd måndagen den 2 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan efterfrågas via bolagsstamma@bimobject.com och skickas till de aktieägare som begär det.

Nomineringar från Valberedningen
Valberedningen föreslår att Christian Lindfors utses till ny styrelseledamot, med avsikt att stärka styrelsens kompetens inom BIMobjects arbetsområde och i AEC (“users”) industrin.

En kort beskrivning av Christian Lindfors:
Christian Lindfors, född 1971, är svensk medborgare och VD för Science Village Scandinavia AB. Christian var som långvarig medlem i koncernledningen för Tyréns med om att utveckla olika koncept och satsningar inom building information modelling (BIM) samt modulär design. Han har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med allt från start-up, turn-around till scale-up av bolag, samt styrelsearbete av olika karaktär, ägande och geografisk hemvist, främst inom bygg och fastighetsbranschen. Christian har en Master of Science i Civil Engineering från University of Maryland och en Teknologie doktorsexamen i Industriell Ekonomi och Organisation från KTH.

Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Sara Börsvik, Magdalena Bonde och Pia Engholm.

Valberedningen föreslår att Peter Bang väljs till styrelseordförande då Johan Svanström avböjer omval som styrelseordförande, och istället föreslås till styrelseledamot. Peter Bang är styrelseledamot i BIMObject sedan 2019 och ordförande i styrelsens Audit & Control utskott. Peter Bang har en lång bakgrund inom industrin, och var fram till slutet av 2021 CFO i Velux, en global koncern och fönstertillverkare med över 10 000 anställda och med starkt fokus på sustainability och digitalisering.

Styrelsen kommer därav bestå av Peter Bang (ordförande), Sara Börsvik, Magdalena Bonde Pia Engholm, Johan Svanström och Christian Lindfors.

KPMG AB föreslås omväljas som bolagets revisor. Vid omval avses Jonas Nihlberg att åter utses till KPMG AB:s huvudansvariga revisor.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
För full kallelse se bifogat dokument till denna press release. Fullständiga villkor till det föreslagna optionsprogrammet finns att tillgå på BIMobjects hemsida (https://investors.bimobject.com/)

BIMobject AB (publ) har organisationsnummer 556856-7696 och säte i Malmö.
Malmö 8 april 2022
BIMobject AB (publ)
Styrelsen