00:18:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-02 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-19 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-05-24 09:49:00

Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 24 maj 2024. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
 
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.
 
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
 
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan och Peter Nählstedt. Till nya ledamöter utsågs Jonas Ahlen och Thomas Gür. Jonas Sedihn hade avböjt omval. Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att 260 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott utgå.
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Niclas Bergenmo kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv.
 
Protokoll från årsstämman, inklusive fullständiga beslut, kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.