09:26:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-09-27 23:30:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya kliniska data samt biomarkörsanalyser som ger ytterligare stöd för nadunolimab (CAN04) vid behandling av bukspottkörtelcancer (PDAC). Uppdaterade resultat för kombination med första linjens cellgiftsbehandling, eller monoterapi i senare sjukdomsfas, visar starkast effekt i patienter med höga nivåer av IL1RAP, nadunolimabs måltavla. Biomarkörer stärker dessa fynd då nivåer av IL1RAP ökar under utvecklingen av PDAC och verkar ha en koppling till specifika KRAS-mutationer som driver aggressiv sjukdom. Dessa data presenteras på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer 2023, 27-30 september.

“Detta nya dataset är ett mycket stort framsteg för nadunolimabs utveckling vid behandling av bukspottkörtelcancer. Våra resultat från kombination med första linjens cellgiftsbehandling är starka, och nya monoterapiresultat indikerar dessutom effekt med enbart nadunolimab. Utöver dessa resultat visar biomarkörsdata på betydelsen av IL1RAP som måltavla, då den har en tydlig koppling till sjukdomens aggressivitet,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

I kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR behandlades totalt 23 PDAC-patienter i sen sjukdomsfas med nadunolimab som monoterapi, vanligtvis efter minst två tidigare cellgiftsregimer. Bland dessa utvärderades IL1RAP-nivåer i tumörbiopsier tagna före behandling från 17 patienter, vilka kategoriserades som antingen IL1RAP höga eller IL1RAP låga. En starkare effekt observerades i IL1RAP höga jämfört med IL1RAP låga patienter med bland annat förlängd total medianöverlevnad (5,8 mot 2,6 månader p=0,078) samt progressionsfri överlevnad (iPFS 3,6 mot 1,6 månader p=0,0073). Detta indikerar interaktion mellan nadunolimab och dess måltavla, vilket leder till antitumöraktivitet.

Liknande observationer gjordes för de 73 patienter behandlade med nadunolimab i kombination med första linjens gemcitabin/nab-paclitaxel i CANFOUR, även om dessa patienter som förväntat hade en generellt längre överlevnad jämfört med patienterna i sen sjukdomsfas. En signifikant förlängd total medianöverlevnad observerades i IL1RAP höga jämfört med IL1RAP låga patienter (14,2 mot 10,6 månader; p=0,026), med en trend för högre responsfrekvenser med djupare och mera långvariga responser. Effektparametrar för de totalt 73 patienterna i första linjen, de två IL1RAP-subgrupperna och historiska kontrolldata summeras nedan:

Effektparameter enligt iRECIST1.1Alla patienter (n=73)IL1RAP höga (n=29)IL1RAP låga (n=20)Historisk kontroll [1] (n=431); RECIST
Total överlevnad (OS); median13,2 mån14,2 mån10,6 mån8,5 mån
Progressionsfri överlevnad (iPFS); median7,2 mån7,4 mån5,8 mån5,5 mån (PFS)
1-årsöverlevnad58%67%39%35%
Total responsfrekvens (iORR)33%48%30%23%
Varaktighet av respons (iDoR); median7,3 mån9,5 mån5,6 månNA

Dessa resultat kompletteras av biomarkörsdata från publika gendatabaser, som analyserats i samarbete med världsledande experter inom PDAC, samt data från Pancreatic Cancer Action Networks (PanCANs) program Know Your Tumor® där molekylär profilering gjorts på tumörer från bukspottkörtelcancerpatienter.

Sammantaget visar biomarkörsdatan att nivåer av IL1RAP, samt IL-1alfa och IL-1beta som signalerar via IL1RAP, ökar i PDAC-tumörer jämfört med frisk vävnad. Dessutom noteras de högsta nivåerna av IL1RAP i PDAC-tumörer från senare sjukdomsfas, och patienter med höga IL1RAP-nivåer hade kortare total överlevnad. Höga IL1RAP-nivåer korrelerade även med förekomst av KRAS-mutationer, framförallt G12D, som är den vanligaste KRAS-mutationen i PDAC. Detta är ett viktigt fynd då KRAS-mutationer anses vara en viktig faktor för sjukdomsutveckling i PDAC och få behandlingar mot sådana mutationer har utvecklats.

Dessa data presenteras i detalj vid en postersession på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer 2023 i Boston, MA. Mer information om postersessionen anges nedan. I samband med presentationen görs postern tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer).

Abstrakttitel: Interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) overexpression is associated with worse prognosis in PDAC and is targetable by nadunolimab
Datum och tid: 29 september 2023, 16:40 – 18:40 EDT
Presentatör: Dr. David Liberg

Cantargias huvudprojekt nadunolimab är för närvarande under klinisk utvärdering i PDAC, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer med över totalt 200 behandlade patienter hittills. En klinisk fas IIb-studie i PDAC förbereds.

Referenser
[1] Von Hoff et al, N Engl J Med 2013; 369:1691-1703