04:01:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-04-24 16:15:00

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 kl. 16.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 12 maj 2023, och
 • dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2023. Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 166 987 895. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut

 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor

 1. Omval av Magnus Persson som styrelseledamot
 2. Omval av Anders Martin-Löf som styrelseledamot
 3. Omval av Flavia Borellini som styrelseledamot
 4. Omval av Magnus Nilsson som styrelseledamot
 5. Omval av Damian Marron som styrelseledamot
 6. Omval av Magnus Persson som styrelseordförande
 7. Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor

12. Beslut om valberedning
13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
15. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram
16. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämman avslutas

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 9–11)
Valberedningen, som består av ordförande Jan Särlvik (Fjärde AP-fonden), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt), Mats Larsson (Första AP-fonden) samt Magnus Persson, styrelsens ordförande, föreslår följande:

 • att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter;
 • att ersättningen till styrelsens ledamöter, exklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska uppgå till totalt 1 615 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 575 000 kronor och 260 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 25 000 kronor vardera. Ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 250 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera. Därutöver ska för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige, och där ledamoten närvarar, utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför Norden;
 • att omval sker av styrelseledamöterna Magnus Persson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Magnus Nilsson och Damian Marron. Patricia Delaite, Thoas Fioretos och Karin Leandersson har avböjt omval. Bolaget avser att bibehålla det nära samarbetet med Thoas Fioretos genom en roll som senior vetenskaplig rådgivare;
 • att till styrelsens ordförande omväljs Magnus Persson;
 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter;
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning; och
 • att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor (varvid Mikael Nilsson avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor).

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

 • att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandeförhållandena i bolaget den 30 september 2023, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,
 • att valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts,
 • att om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet,
 • att ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största ägaren,
 • att om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget,
 • att om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen,
 • att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen,
 • att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen,
 • att eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget, samt
 • att denna instruktion ska gälla till dess annan instruktion antas.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att:

(i) bestämmelsen om aktiekapital (4 §) ska lyda ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.”,
(ii) bestämmelsen om aktieantal (5 §) ska lyda ”Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.”, och
(iii) en ny bestämmelse (13 §) med rubrik ”Insamling av fullmakter och poströstning” införs, som ska lyda:

”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Aktierelaterat incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget. Förslaget baseras på det incitamentsprogram som antogs vid årsstämmorna 2020, 2021 och 2022 och har initierats av Cantargias styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare samt beretts av ersättningsutskottet och granskats vid styrelsesammanträden.

Syfte och programmets omfattning
För att stimulera bolagets ledningsgrupp på längre sikt och för att främja investeringar i och ägande av Cantargia-aktier ska samtliga medlemmar i bolagets ledningsgrupp, inklusive verkställande direktören, samt övriga nyckelanställda erbjudas rörlig långsiktig ersättning i form av en gruppbonus för förvärv av aktier i bolaget (”Programmet”). Programmet är en rörlig långsiktig ersättning där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget. Aktierna förvärvas av deltagarna på aktiemarknaden. Ersättning under Programmet gäller utöver eventuell rörlig ersättning enligt ersättningsriktlinjerna som antogs på årsstämman 2020. Avsikten är att Programmet ska vara årligen återkommande.

Maximalt belopp för utbetalning till respektive deltagare i Programmet avseende 2023 är begränsat till 10 procent av deltagarens fasta grundlön. Den totala storleken på Programmet för 2023 är maximalt 2 200 000 kronor, exklusive sociala avgifter. Vid partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala beloppet.

Prestationskrav och måluppfyllelse
Programmet baseras på det eller de årliga bonusmål som uppställs av styrelsen för bolaget och som hänför sig till bolagets verksamhet, finansiella nyckeltal och interna processer. Beslutet om det årliga belopp som är tillgängligt inom Programmet kommer att byggas in i den årliga utvärderingsprocessen av totala rörliga ersättningar för att sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta medarbetare på konkurrenskraftiga villkor.

Måluppfyllelsen bedöms av bolagets styrelse i samband med fastställandet av årsredovisningen respektive år. För att ha rätt att ta del av gruppbonus för förvärv av aktier i Programmet ska den anställde vara fast anställd. Den anställde ska därutöver ha varit anställd i bolaget i minst ett år. Förslag till beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet utarbetas av ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. Beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet fattas av styrelsen.

Utbetalning och förvärv av Cantargia-aktie
När måluppfyllelsen fastställts av styrelsen i bolaget sker utbetalning av det aktuella beloppet för respektive deltagare i Programmet inom fyra veckor från fastställandet av årsredovisningen. Deltagarens förvärv av aktier ska ske snarast efter utbetalning från bolaget. Bolagets styrelse kan medge att förvärv av aktier enligt Programmet får ske vid en senare tidpunkt, för det fall deltagaren är förhindrad att förvärva aktier i bolaget på grund av exempelvis tillämpliga marknadsmissbruksregler.

Deltagarna ska använda hela ersättningen inom Programmet, netto efter skatt, till att förvärva Cantargia-aktier på aktiemarknaden. Såvitt avser aktier förvärvade av en deltagare inom Programmet gäller att deltagaren är skyldig att behålla dessa under en treårsperiod efter utbetalningen.

Bolaget betalar sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning inom Programmet. Ersättningen inom Programmet grundar dock ej rätt till pensionsavsättning eller semesterlön utöver vad som följer av tvingande lag.

Anställnings upphörande eller avtalsbrott
En deltagare vars anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från bolaget eller på annat sätt, är skyldig att behålla de aktier som förvärvats i enlighet med bestämmelserna i Programmet.

I händelse av att en deltagare bryter mot villkoren för Programmet, såsom till exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav, kan bolaget kräva att denne avyttrar samtliga aktier förvärvade inom Programmet, varvid det bruttobelopp som deltagaren erhåller genom försäljningen ska återbetalas till bolaget. Om deltagaren avyttrar aktier i strid mot villkoren för Programmet ska deltagaren betala ett vite till bolaget motsvarande det bruttobelopp som den anställde erhållit genom försäljningen av aktierna.

Principer för årlig rörlig ersättning och Programmet
Vid utformningen av årlig rörlig ersättning och Programmet ska styrelsen överväga att införa förbehåll som:

 • diskvalificerar en person som säljer aktier i strid mot Programmets bestämmelser från framtida deltagande i rörliga eller långsiktiga ersättningsprogram;
 • villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka ersättningen grundats visar sig vara hållbara över tid;
 • ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga; och
 • stadgar att utbetalning till deltagare helt eller delvis ska försenas, reduceras eller utebli om utbetalningen enligt styrelsens uppfattning framstår som olämplig med hänsyn till bolagets resultat, ställning eller likviditetssituation.

Personaloptionsprogram (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget (”Personaloptionsprogram 2023/2026”) i enlighet med vad som framgår nedan.

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2023/2026 är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla och rekrytera kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera personalen till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

A) Införande av Personaloptionsprogram 2023/2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2023/2026, huvudsakligen i enlighet med följande villkor.

Personaloptionsprogram 2023/2026 ska omfatta högst 3 000 000 personaloptioner.

Varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder.

Personaloptionerna enligt Personaloptionsprogram 2023/2026 ska erbjudas till anställda eller konsulter i bolaget. Storleken på den individuella tilldelningen kommer att bestämmas enligt en värdebaserad metod där det teoretiska värdet på personaloptionerna beaktats. Tilldelningen av personaloptioner enligt Personaloptionsprogram 2023/2026 ska ske senast den dag som infaller två år efter årsstämman 2023 (varje sådan dag för tilldelning benämns ”Tilldelningsdag”) i enlighet med följande riktlinjer:

a) VD, högst 550 000 optioner
b) Övriga ledande befattningshavare (cirka 6 personer), sammanlagt högst 1 250 000 optioner
c) Övriga anställda eller konsulter (cirka 20 personer), sammanlagt högst 1 200 000 optioner

Samtliga tilldelade personaloptioner tjänas in på den tredje årsdagen efter Tilldelningsdagen.

I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Cantargia, ska samtliga personaloptioner tjänas in i samband med att sådan transaktion genomförs.

Intjäning förutsätter vidare att deltagaren är fortsatt anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget och att deltagaren inte har sagt upp anställningen eller sitt engagemang i bolaget per dagen då intjäning sker. För det fall deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning eller sitt engagemang i bolaget före intjäningsdagen förfaller tilldelade optioner. Styrelsen ska emellertid vara berättigad att bevilja undantag i vissa fall (s.k. good leaver-situationer, t.ex. en person vars anställning eller engagemang har upphört i samband med förhållanden som enligt styrelsens bedömning motiverar vidare intjäning, varmed avses bl.a. att anställningen eller engagemanget upphört till följd av ålderspension, dödsfall eller bestående arbetsoförmåga till följd av olyckshändelse eller sjukdom).

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i händelse av deltagares dödsfall.

Intjänade personaloptioner får utnyttjas under en tvåårsperiod efter intjäning.

Deltagande i Personaloptionsprogram 2023/2026 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2023/2026 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Övrig information avseende Personaloptionsprogram 2023/2026

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2023/2026 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 3 000 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,8 procent av bolagets aktiekapital och röster. Förutsatt att fullt utnyttjande sker av de kvarvarande 1 750 333 teckningsoptioner som utgavs i samband med årsstämman 2020 och de tilldelade 2 685 000 teckningsoptioner som utgavs i samband med årsstämman 2021, uppgår den sammanlagda utspädningen till cirka 4,7 procent.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2023/2026 kommer att föranleda kostnader dels i from av redovisningsmässiga kostnader, dels i form av sociala avgifter.

Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2023/2026 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 11,4 miljoner kronor under perioden 2023–2026 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna i enlighet med Black & Scholes-modellen. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 7 kronor per aktie och en antagen volatilitet om 70 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogram 2023/2026 är enligt denna värdering cirka 3,79 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på värdet på den förmån som deltagaren slutligen erhåller, d.v.s. på optionens värde vid utnyttjande. Vid antagande att samtliga optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2023/2026 tjänas in och en antagen aktiekurs om 14 kronor vid tiden för utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till totalt cirka 4,6 miljoner kronor.

Samtliga beräkningar ovan är endast preliminära och syftar endast till att ge en illustration av kostnaderna som Personaloptionsprogram 2023/2026 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Förslaget till Personaloptionsprogram 2023/2026 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare.

B) Riktad emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2026 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget (d.v.s. Cantargia AB (publ) eller ett av bolaget helägt dotterbolag. Teckning ska ske senast den 1 juli 2023 och teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Personaloptionsprogram 2023/2026.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med 30 juli 2031. Teckningskursen ska motsvara kvotvärdet för Cantargia-aktien.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta teckningsoptioner och/eller aktier till deltagarna i Personaloptionsprogram 2023/2026 utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren enligt punkt A) ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2023/2026.

För giltigt beslut om riktad emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

C) Aktieswapavtal med en tredje part

För det fall majoritetskravet för ett giltigt beslut under punkt 16b ovan inte uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Personaloptionsprogram 2023/2026 istället ska säkras genom att bolaget tillåts ingå ett aktieswapavtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten ska ha rätt att förvärva och överlåta Cantargia-aktier i eget namn till programdeltagarna.

Emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra rörelsekapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska anledningen därtill vara att tillföra rörelsekapital till bolaget, att bredda aktieägarkretsen med nya, strategiskt viktiga aktieägare eller att förvärva andra bolag eller verksamheter.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

______________________

Övrig information
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 27 i Lund, samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com) senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cantargia AB (publ) har organisationsnummer 556791-6019 och säte i Lund.

Lund i april 2023
Cantargia AB (publ)
Styrelsen