10:53:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-06 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-06 Ordinarie utdelning CEVI 2.25 SEK
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning CEVI 2.25 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning CEVI 2.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning CEVI 0.75 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Ordinarie utdelning CEVI 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2018-05-04 Årsstämma 2018
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-06 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2016-05-04 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-09 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning CEVI 1.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning CEVI 0.50 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Ordinarie utdelning CEVI 0.40 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-05-03 Ordinarie utdelning CEVI 0.40 SEK
2012-05-02 Årsstämma 2012
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Ordinarie utdelning CEVI 0.00 SEK
2011-04-26 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning CEVI 0.00 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-12 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-27 Årsstämma 1
2009-04-27 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
CellaVision är verksamt inom medicinteknik. Bolagets verksamhet utvecklar och marknadsför bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Produkterna ämnar ersätta traditionell mikroskopsanalys. Verksamhet bedrivs på global nivå, främst inom Norden, Europa och Nordamerika, där kunderna består av forskningsinstitut. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-04-06 08:00:00

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2022 kl. 15.00 i CellaVisions lokaler på Mobilvägen 12 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2022, dels senast den 5 maj 2022 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till cellavision@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 5 maj 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 5 maj 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.cellavision.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 1. Mikael Worning (omval)
 2. Christer Fåhraeus (omval)
 3. Åsa Hedin (omval)
 4. Stefan Wolf (omval)
 5. Ann-Charlotte Jarleryd (nyval)
 6. Val av styrelseordförande
Mikael Worning (omval)
 1. Val av revisor
 2. Beslut om principer för utseende av valberedning
 3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 4. Avslutning

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 13 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 maj 2022.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedningens beslutsförslag

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)
Valberedningen som bestått av styrelsens ordförande Mikael Worning (sammankallande och adjungerad), Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Emil Hjalmarsson (utsedd av Grenlunden CEVI AB) samt Daniel Klint (utsedd av SEB Investment fonder), föreslår årsstämman besluta:

att Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter,

att antalet revisorer ska vara en utan suppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor (500 000) till styrelseordförande och med 260 000 kronor (225 000) vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i Bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 100 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 50 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 50 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 25 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval intill slutet av nästkommande årsstämma sker av styrelseledamöterna Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf, samt att nyval sker av Ann-Charlotte Jarleryd. Det noteras att Anna Malm Bernsten, Niklas Prager och Jürgen Riedl har avböjt omval,

Ann-Charlotte Jarleryd som föreslås för nyval är CFO på Addnode Group, ett företag verksamt inom digitalisering för företag och offentlig sektor noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Innan Ann-Charlotte började på Addnode Group var hon CFO för Acando och Protect Data. Hon har en bakgrund som certifierad revisor på PwC och har utöver en civilekonomexamen en examen i journalistik.

För fullständig information om de föreslagna ledamöterna hänvisas till Bolagets webbplats www.cellavision.com

att Mikael Worning omväljs till styrelseordförande,

att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB nyväljs till revisor intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget, samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2023.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 23 851 547, med ett sammanlagt antal röster om 23 851 547. CellaVision AB innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2022

CellaVision AB (publ)

Styrelsen