13:02:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
CellaVision är verksamma inom medicinteknik. Bolagets verksamhet utvecklar och marknadsför bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Produkterna ämnar ersätta traditionell mikroskopsanalys. Verksamhet bedrivs på global nivå, främst inom Norden, Europa och Nordamerika, där kunderna består av forskningsinstitut. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning CEVI 0.75 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Ordinarie utdelning CEVI 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2018-05-04 Årsstämma 2018
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-06 Ordinarie utdelning CEVI 1.50 SEK
2016-05-04 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-09 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning CEVI 1.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning CEVI 0.50 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Ordinarie utdelning CEVI 0.40 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-05-03 Ordinarie utdelning CEVI 0.40 SEK
2012-05-02 Årsstämma 2012
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Ordinarie utdelning CEVI 0.00 SEK
2011-04-26 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning CEVI 0.00 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-12 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-27 Årsstämma 1
2009-04-27 Kvartalsrapport 2009-Q1
2021-10-22 07:20:00

1 juli–30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 50% till 132 MSEK (88).
 • Organiskt ökade omsättningen med 52% (-24), valutaeffekten uppgick till -2%.
 • EBITDA uppgick till 42 MSEK (25).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 32% (28).
 • Resultatet före skatt uppgick till 33 MSEK (16).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,09 SEK (0,56).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (-4).


1 januari–30 september 2021 

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 401 MSEK (340). 
 • Organiskt ökade omsättningen med 24% (-12), valutaeffekten uppgick till -6%.
 • EBITDA uppgick till 136 MSEK (102). 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 34% (30). 
 • Resultatet före skatt uppgick till 107 MSEK (76). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,59 SEK (2,55). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 MSEK (46). 


I takt med att effekterna av pandemin nu avtar ökar vi aktivitetsnivåerna, utökar tillverkningskapaciteten och återupptar geografiska expansionsplaner och pausade projekt.”

Simon Østergaard, vd & koncernchef

VD-kommentar
Under kvartalet fortsatte effekterna av covid-19-pandemin att minska i Europa och Nordamerika. I Asien har nya eller bibehållna restriktioner bromsat återhämtningen i regionen.

Det tredje kvartalet i korthet
Koncernens omsättning uppgick till 132 MSEK (88), motsvarande en organisk tillväxt om 52 procent. Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till 20 MSEK (-21). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (-4).
CellaVision’s försäljning har historiskt sett uppvisat säsongsvariationer. Generellt har försäljningen minskat något i årets tredje kvartal till följd av lägre aktivitetsnivåer under semesterperioder. För kvartalet rapporterade dock samtliga geografiska segment en ökning i förhållande till relativt svaga jämförelsetal.

I Americas ökade försäljningen med 51 procent till 48 MSEK (31), jämfört med ett kraftigt pandemidrabbat tredje kvartal 2020. Vi såg en säsongsrelaterad minskning jämfört med föregående kvartal, dock i mindre utsträckning än tidigare vilket indikerar en fortsatt underliggande återhämtningstrend. Detta bekräftades även av ökade aktivitetsnivåer och fysiska produktdemonstrationer hos slutkunder.

I APAC ökade försäljningen med 14 procent under kvartalet till 18 MSEK (16). En timingeffekt orsakade en tillfällig nedgång i Japan, medan stabil försäljning fortskred i Kina. Dessutom har flera historiskt sett mindre marknader för CellaVision visat stark utveckling under kvartalet.

I EMEA ökade försäljningen med 63 procent under kvartalet till 66 MSEK (40). Reagensförsäljningen under kvartalet inkluderar en positiv engångseffekt på 3 MSEK hänförligt till en uppskjuten försäljningsorder från föregående kvartal. Men även utan denna engångseffekt visade reagensförsäljningen, framför allt av hematologireagenser betydande tillväxt under kvartalet såväl som hittills i år.

Fortsatt fokus
Allt eftersom covid-19 restriktionerna hävs i olika länder, intensifierar vi våra insatser för att främja CellaVision® DC-1 i olika geografiska marknader och sjukhusmiljöer. Fortsatt försäljning av DC-1 i Europa förväntas till laboratorier som medverkar i större nätverk men även till fristående laboratorier i takt med att pandemin avtar.

CellaVision arbetar aktivt för att skapa medvetenhet och utbilda marknaden om DC-1 genom närvaro på mässor och besök hos slutkunder. Vi ser framför oss en gynnsam tillväxtresa för företagets mindre instrument som erbjuder anslutningsmöjligheter och CellaVision® Remote Review. Men liksom bolagets övriga instrument har även DC-1 en lång säljcykel.  Innan försäljning krävs produktutbildning för distributörer och laboratoriepersonal samt att acceptans av produkten synkroniseras med budgetprocesser på sjukhus och laboratorier.

Vi ser fortsatt försäljningstillväxt för våra RAL reagenser i Europa drivet av ökad försäljning av hematologireagenser genom CellaVisions nätverk av partners. Som ett led i vår strategi att öka försäljningen av RAL produkter internationellt utökar vi tillverkningskapaciteten vid vår fabrik i Frankrike. Våra ansträngningar att globalisera produktutbudet är för närvarande främst inriktat på Asien eftersom vi där ser möjlighet att ta marknadsandelar från lokala aktörer. I Americas ser vi möjlighet att penetrera marknaden med vår högkvalitativa metanolfria RAL reagens (MCDh) som även erbjuder unika miljöfördelar.

Distributörssamarbeten
Som vi kommunicerat i föregående kvartalsrapport har CellaVision meddelat uppsägning av distributionsavtalet med Mindray Medical International Co., Ltd. Avtalet kommer att sägas upp i februari 2022 då Mindray lanserat sin egen digitala cellmorfologilösning (DCM). CellaVision kommer att fortsätta serva den gemensamma kundbas som har CellaVision’s lösningar installerade. Vårt engagemang och strategiska fokus att vara ledande inom digital cellmorfologi och bygga långsiktigt hållbara partnerskap med våra distributionspartners är oförändrat.

CellaVision fortsätter att bevaka konkurrerande produkterbjudanden och monitorera framgångar och brister hos nya aktörer inom digital cellmorfologi. Vi ser positivt på nya DCM-lösningar i marknaden som kan bidra till att främja användningen av digitala medicintekniska lösningar för slutanvändare i alla delar av världen.

Råvaruförsörjning
Den globala utbudsbristen på halvledarchip under kvartalet påverkade även CellaVision. Störningarna i leveranskedjan kunde dock snabbt åtgärdas och leveranskapaciteten under kvartalet förblev intakt. Vi fortsätter att monitorera situationen och arbetar proaktivt för att hantera potentiella störningar i vår leveranskedja. Under kvartalet har vi validerat alternativa inköpskällor för några nyckelkomponenter. Vi följer utvecklingen och validerar ytterligare komponenter vid behov.

Inriktning efter pandemin
CellaVision förbereder sig för att öka marknadsförings- och innovationsambitionerna ytterligare allt eftersom effekten av pandemin avtar i stora delar av världen. Pausade projekt och geografiska expansionsplaner återupptas. Vi förbereder även för att öka lokal marknadssupport på några av våra befintliga marknader och förbereder rekryteringar till våra verksamheter i EMEA och Americas.

Samtidigt arbetar vi fortsatt med att förfina företagets strategiska inriktning för att leverera högkvalitativa laboratorielösningar och reagenser som säkerställer diagnostisk noggrannhet genom att utnyttja och utveckla CellaVisions kärnkompetens. Vi kommer fortsatt att ta tillvara tillväxtmöjligheter genom att påskynda vårt arbete att utveckla branschledande DCM-lösningar till förmån för patienter och laboratoriepersonal över hela världen. Denna riktning operationaliseras i vår plan för 2022 och kommer att genomföras i takt med att världen återgår till en mer normal situation.

Simon Østergaard,
VD och koncernchef