02:20:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
2024-05-15 12:20:00

Vid årsstämman i Cint Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Cint”) den 15 maj 2024 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier. Beslutades att inte godkänna förslaget till ändring av bolagsordning.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret 2023.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska bestå av sex ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till Bolagets revisor.

Årsstämman beslöt att omvälja Patrick Comer, Carl Sparks, Anna Belfrage, Mark Simon och Donna L. DePasquale och att välja Linda Höglund som styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Patrick Comer omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslöt att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman.

Årsstämman beslöt att ett tillkommande arvode ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2025 samt att ett tillkommande arvode ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslöt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka ska gälla tills vidare. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.cint.com.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.cint.com.

Inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslöt att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2024”). LTIP 2024 omfattar totalt högst 5 642 913 rättigheter att förvärva aktier, så kallade restricted stock units (”RSU:er”) vilka utan kostnad kommer att tilldelas koncernledningen och andra anställda, enligt styrelsens allokeringsbeslut. Varje RSU berättigar innehavaren till en aktie i Bolaget. RSU:er intjänas i sin helhet tre år från tilldelningsdagen, beroende på både prestation och fortsatt anställning.

För att säkra Bolagets skyldighet att leverera aktier och täcka eventuella kostnader enligt LTIP 2024 beslöt bolagsstämman att emittera och överlåta högst 6 771 496 teckningsoptioner av serie 2024/2027. Om samtliga
6 771 496 teckningsoptioner av serie 2024/2027 utnyttjas för teckning av 6 771 496 nya aktier i Bolaget uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 3,11 procent.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst tio procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt att inte ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.