14:47:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGenes vision är att ge patienter som drabbats av svåra sjukdomar möjlighet till ett bättre liv genom genterapi och andra former av avancerade behandlingar. Bolagets verksamhet har tre fokusområden: inlicensiering av nya tillgångar, utveckling av dessa tillgångar till proof-of-concept samt utlicensiering av tillgångarna till en strategisk partner för fortsatt utveckling och kommersialisering. CombiGene has sitt säte i Stockholm.
2019-08-21 09:00:00

Andra kvartalet april – juni 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 3 137 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -2 814 (-2 159) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,05 (-0,13) SEK

Perioden januari – juni 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 4 772 (50) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -5 285 (-4 158) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,10 (-0,24) SEK.
 • Likviditet vid periodens utgång: 21 839 (3 561) TSEK
 • Soliditet vid periodens utgång: 59,35 (77,07) %.

Verksamheten under andra kvartalet 2019

 • CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health AB (publ).
 • CombiGene genomför möte med ett kliniskt advisory board i Storbritannien med syfte att klargöra hur CG01 praktiskt kan användas i vården.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CombiGene förlänger acceptperioden för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion.
 • CombiGene fullföljer erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion, avslutar acceptperioden och beslutar om apportemission. CombiGene kontrollerar efter avslutat Erbjudande 21 959 690 Aktier och 3 847 594 Teckningsoptioner, motsvarande 88,35 procent av det totala antalet Aktier och röster i Panion respektive cirka 84,91 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

VD-ord
Andra kvartalet 2019 innebar fortsatt intensivt arbete med vår läkemedelskandidat CG01 där fokus nu ligger på förberedelser inför de viktiga toxikologi- och biodistributionsstudierna. I kvartalet lade CombiGene ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health. Motivet till erbjudandet var bland annat att tillvarata de praktiska och ekonomiska synergierna i de båda bolagens utvecklingsprocesser och partnersökningar. I början av juli stod det klart att vi fått in 88,35 procent av det totala antalet aktier och röster i Panion respektive cirka 84,91 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner. Baserat på detta i grunden positiva utfall beslöt CombiGene att fullfölja erbjudandet.

Fortsatt hög aktivitetsnivå i CG01-projektet
CG01 har under första halvåret tagit fortsatta steg framåt. Vi räknar med att genomföra de slutgiltiga valen av CMO- och CRO-bolag (Contract Manufacturing Organisation respektive Contract Research Organisation) under 2019. CMO- och CRObolagen kommer på vårt uppdrag dels att producera CG01 dels att genomföra de säkerhetsstudier som behövs innan kliniska studier kan påbörjas.

CombiGene fullföljer erbjudandet till Panions ägare
I april lämnade CombiGene ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health om att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion till CombiGene. I slutet av juni förlängde vi acceptperioden till den 10 juli. När den förlängda acceptperioden löpt ut stod det klart att vi fått in 88,35 procent av det totala antalet aktier och röster i Panion respektive cirka 84,91 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner. CombiGene fullföljer och avslutar därmed erbjudandet till Panion. Förvärvet kommer att finansieras genom en nyligen beslutad apportemission.

Det hade självfallet varit mer tillfredsställande om vi nått hela vägen fram och fått in minst 90 procent av aktierna och teckningsoptionerna. Samtidigt är det mycket glädjande att så många vill bli aktieägare i CombiGene. Vi får trots allt in drygt 88 procent av aktierna och nästan 85 procent av teckningsoptionerna, vilket innebär att vi kommer att nå samtliga av de ursprungliga målen för förvärvet av Panion. Bland de viktigaste finns praktiska och ekonomiska synergier i utvecklingsprocessen och – inte minst – i våra ansträngningar att hitta intressanta partners. Vi får också full kontroll över våra immateriella tillgångar, vilket är särskilt viktigt i förhållande till framtida strategiska partners.

CombiGenes affärsutveckling
CombiGenes affärsutveckling består av två delar. Dels söker vi aktivt nya intressanta genterapiprojekt som skulle passa CombiGenes verksamhet, dels arbetar vi sedan ett antal år kontinuerligt med att etablera och underhålla goda kontakter inom den internationella läkemedelsindustrin för att skapa förutsättningar för framtida samarbeten. Dessa samtal pågår kontinuerligt, framför allt vid olika typer av kongresser. Under 2019 har vi också blivit kontaktade av läkemedelsbolag, som vi tidigare inte haft kontakt med, för att presentera CG01. Detta är en ganska ny situation för oss, tidigare har det alltid varit CombiGene som tagit de första kontakterna.

I början av juni deltog CombiGenes styrelseordförande Arne Ferstad och jag i BIO International Convention i Philadelphia, USA. BIO International Convention är världens största partneringkonferens inom Life Science-området och erbjuder goda möjligheter att träffa intressanta aktörer. CombiGene har deltagit i denna sammankomst ett flertal gånger och knutit många värdefulla kontakter bland CRO-/CMO-bolag, institutionella investerare och stora läkemedelsbolag.

Vad gäller nya genterapiprojekt identifierade vi under 2018 några akademiska grupper som arbetar med genterapilösningar som på sikt skulle kunna vara intressanta för oss, men det är idag svårt att ha någon exakt uppfattning om när eventuella samarbeten skulle kunna inledas.

Jan Nilsson
VD