20:38:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Combigene är ett forskningsbolag. Idag fokuserar bolaget på att utveckla nya behandlingar avsedda för olika neurologiska sjukdomar. Störst fokus ligger inom behandling utav epilepsi, men även behandling av övriga nervsjukdomar förekommer. Idag innehas samarbete mellan Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet, som ligger till grund för forskningsarbetet. Combigene har huvudkontor i Lund.

Kalender

2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2019
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2017
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2016
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2015
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2020-06-29 17:15:00

CombiGene AB höll idag, den 29 juni 2020, årsstämma i Lund. Årsstämman valde Filip Funk, advokat vid Fredersen Advokatbyrå, till stämmoordförande och protokollförare. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode
Till nya styrelseledamöter valdes Bert Junno, Jan Nilsson, Jonas Ekblom och Per Lundin. Peter Nilsson omvaldes till styrelseledamot. Bert Junno valdes till ny styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 ska utgå med 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Till revisionsbolag valdes MAZARS SET Revisionsbyrå AB som meddelat att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt tabellen nedan.


Tidigare lydelse

Antagen lydelse
1 § Firma
Bolagets firma är CombiGene AB. Bolaget är publikt (publ).

1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är CombiGene AB. Bolaget är publikt (publ).
3 § Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av i första hand neurologiska och psykiatriska
sjukdomar, och därmed förenlig verksamhet.

3 § Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av
allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata
behandlingsmetoder, och därmed förenlig
verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 och högst
20 000 000 kronor.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 och högst
40 000 000 kronor.

5 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
5 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att i enlighet med förslaget i kallelsen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Lund, 29 juni 2020

CombiGene AB (publ)

Styrelsen