14:38:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-22 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Extra Bolagsstämma
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-26 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 X-dag ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2018-06-28 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cyber Security 1 är verksamt inom säkerhetslösningar. Bolagets produkter erbjuds till offentlig- och privat sektor, med fokus på cybersäkerhet. Produktportföljen inkluderar lösningar för data läckage, informationssystem, övervakning, samt övriga nätverkstjänster för managementfunktionen. Kunderna återfinns inom samtliga branscher och huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-04-26 10:30:00

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), 556135–4811 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma kl 10.00 den 26 maj 2023 på Helio Signalfabriken, Sundbybergs Torg 1,172 67 Sundbyberg. Inpassering startar kl 09.45. Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämmoaktieboken senast den 17 maj 2023, och (ii) anmäla sig till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning”.
För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 17 maj 2023, då sådan omregistrering måste vara verkställd.
 
Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 19 maj 2023 via post till Cyber Security 1 AB, Ref: AGM 2023, BOX 70396, 107 24 Stockholm, Sverige eller via e-post till agm2023@cyber1.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
Den som inte önskar närvara personligen eller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 19 maj 2023. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, cyber1.com.
 
Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, cyber1.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2023. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela Bolaget per e-post eller post på ovan angivna adresser innan stämman öppnas.
Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, cyber1.com.
För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta Bolaget per e-post på ovan angiven adress.
 
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Godkännande av dagordning.
4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.     Beslut om
a.     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 
b.     dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 
c.     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10.  Val av styrelseledamöter samt revisor.
11.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
12.  Stämmans avslutande.
 
Vissa förslag som ska lämnas av valberedningen
Vissa förslag på stämman ska lämnas av valberedningen om sådan är inrättad. Enligt god marknadspraxis, då ingen valberedning har inrättats, har vissa förslag till stämman istället lämnats av Marlo Finance BV såsom större aktieägare i Bolaget.
Samtliga förslag till beslut nedan som ej är framlagda av Marlo Finance BV är framlagda av styrelsen.
 
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att jur kand. Linus Löfgren, eller vid dennes förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses till ordförande för stämman.
 
Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Det föreslås att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämmoordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster.
 
Punkt 3 - Godkännande av dagordning
Det föreslås att ovan dagordning godkännes.
 
Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän
Det föreslås att en företrädare för Marlo Finance BV eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte stämmoordföranden, justera protokollet.
 
Punkt 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, varför det föreslås att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 
Punkt 7 a - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Det föreslås att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning för 2022 fastställs.
 
Punk 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Det föreslås att stämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
 
Punkt 7 c - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Marlo Finance BV föreslår att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören som under 2022 innehaft endera av dessa roller beviljas ansvarsfrihet.
 
Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
Marlo Finance BV föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en registrerad revisor utan revisorssuppleant.
 
Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Marlo Finance BV föreslår att styrelsearvode om 450 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och med 400 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 10 – Val av styrelseledamöter samt revisor
Marlo Finance BV föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Alan Goslar, Johannes Boelsenbroek, Pekka Honkkanen, Zeth Nyström och Robert Brown.
Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, omval som revisor av RSM Stockholm AB, som informerat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer Malin Lanneborn fortsatt vara huvudansvarig revisor.
 
Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag eller rörelser, eller andelar däri, finansiering av Bolagets rörelse samt reglering av skulder.
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Antalet aktier och röster
I Bolaget finns totalt 1 025 928 865 aktier och röster.
 
Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.cyber1.se, från och med den 5 maj 2023. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Ovan förslag utgör fullständiga förslag till övriga beslut enligt dagordningen.
 
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
__________________
Stockholm i april 2023
Cyber Security 1 AB (publ)
Styrelsen