16:22:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-06-12 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-29 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 Ordinarie utdelning DOXA 0.00 SEK
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-03 Split DOXA 20:1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Doxa är verksamma inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar, utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-07-18 19:00:00
  • Förvärv och tillträde av Serneke Group AB, anskaffningsvärde uppskattas till 864,4 mSEK och eget kapital i Serneke uppgick till 2 243,5 mSEK
  • Efter omvärdering är Doxas innehav i Serneke upptaget till ett värde om 1 070,3 mSEK, där entreprenadverksamheten uppskattas utgöra ca 150 mSEK
  • 1,7 % NAV-tillväxt per aktie
  • Periodens resultat uppgick till 213,7 mSEK (90,8)
  • Värdeutveckling portföljinnehav 236,4 mSEK
  • Ökat antal aktieägare från 5 858 till 10 349 st

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 2 871,1 mSEK (1 946,2), vilket motsvarar 6,30 SEK per aktie (6,63).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2 785,4 mSEK (1 860,4), vilket motsvarar 6,11 SEK per aktie (6,34).

Rörelsens intäkter apr-jun uppgick till 237,7 mSEK (96,5), ökningen utgörs av positiv värdeutveckling på portföljinnehav. Aktieinnehavet i Serneke har värderats upp med 247,0 mSEK efter tillträdet. Övriga fastighetsrelaterade innehav har värderats ner med 10,6 mSEK. Rörelsens intäkter jan-jun uppgick till 216,8 mSEK (97,0).

Rörelsens kostnader apr-jun uppgick till 28,3 mSEK (6,0), ökningen beror i allt väsentligt på kostnader hänförliga till förvärvet av Serneke. Rörelsens kostnader jan-jun uppgick till 38,9 mSEK (20,5).

Periodens resultat apr-jun uppgick till 213,7 mSEK (90,8), där 236,4 mSEK utgörs av nettoförändring verkligt värde avseende portföljinnehav. Periodens resultat jan-jun uppgick till 186,1 mSEK (83,8).

FÖRVÄRV SERNEKE

Doxa förvärvade och tillträdde under Q2 94,4 procent av aktierna i Serneke Group AB mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa AB, motsvarande ett värde om 823,3 mSEK, resterande 5,6 procent av aktierna kommer att tvångsinlösas i enlighet med aktiebolagslagen. Totalt anskaffningsvärde för 100 procent av aktierna uppskattas till 864,4 mSEK. Eget kapital i Serneke vid tillträdet uppgick till 2 243,5 mSEK.

Värdebedömning av aktieinnehavet i Serneke per 30 juni grundar sig på förvärvspriset. Doxas tillträde av Serneke innebär för Sernekes verksamhet en minskad riskpremie kopplad till den nya ägarstrukturen, ökade möjligheter till strategiska transaktioner och samordningsvinster. En bedömning och beräkning av dessa effekter har medfört att aktieinnehavet i Serneke värderats upp med 247,0 mSEK. Efter denna omvärdering är Doxas innehav i Serneke upptaget till ett värde om
1 070,3 mSEK, där entreprenadverksamheten uppskattas utgöra ca 150 mSEK.

Doxas förvärv av Serneke har medfört en större aktieägarkrets, antalet aktieägare i Doxa har vuxit från 5 858 till 10 349 st.

Bifogat: Doxa delårsrapport för Q2 2023, som även finns tillgänglig på: https://www.doxa.se/investerare/finansiella-rapporter/