02:49:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Enersize är ett finskt IT-bolag som utvecklar mjukvara för diverse datainsamling och analys. Tjänsterna används i industriella tryckluftssystem, med målet att öka energibesparingen hos företagets kunder. Kunderna återfinns i en rad olika branscher såsom bilindustrin, stål, samt elektronikbranschen. Bolaget är verksamt över hela världen. Enersize grundades år 2010 och har sitt huvudkontor i Ulvila.

Kalender

2023-03-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-17 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2022-06-16 Årsstämma 2022
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-11 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-03-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-04-24 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-09-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-03-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-11-05 14:45:00

Vid extra bolagsstämma i Enersize Oyj (”Enersize” eller Bolaget”) den 5 november 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://enersize.com.

Stämman beslutade om:

  • Företrädesemission om högst 116 886 926 nya aktier (”Företrädesemissionen”). Bolaget kommer att tilldela alla aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 9 november 2021 är registrerade i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt. Alla teckningsrätter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation. Teckning kan ske under perioden från och med 12 november 2021 till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Om emissionen övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption för att emittera upp till 11 688 692 ytterligare aktier.
  • Riktad emission om högst 116 886 926 nya aktier (den ”Riktade Emissionen”). Aktierna erbjuds för teckning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, pro rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Teckning av aktier ska ske senast den 29 november 2021 mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie och betalning ska ske senast den 6 december 2021. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som Bolagets styrelse bedömer av emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Aktier som emitteras i samband med den Riktade Emissionen medför inte rätt att delta i Företrädesemissionen.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission till de investerare som har rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen, som kompensation för deras garantiåtaganden i Företrädesemissionen, ifall den ska betalas i aktier. Sådana aktier ska emitteras till marknadspris såsom fastställs av styrelsen.