00:51:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-08 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-04 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 X-dag ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamt inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-30 21:40:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 (”TO5”) som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission som genomfördes i januari 2024. Totalt utnyttjades 126 696 447 TO5, motsvarande en teckningsgrad om cirka 84 procent, för teckning av 126 696 447 nya aktier. Teckningskursen per aktie var 0,08 SEK. Inför utnyttjandeperioden erhöll Bolaget garantiåtaganden i form av en så kallad bottengaranti om cirka 9,3 MSEK från ett antal privata investerare, toppgaranti om cirka 2,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 0,3 MSEK från Bolagets styrelse, ledning och en befintlig aktieägare, vilket offentliggjordes den 16 maj 2024. Bolaget erhöll således teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 12,0 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen i TO5. Eftersom teckningsgraden uppgick till cirka 84 procent, tas toppgarantin i anspråk om 23 905 578 aktier, motsvarande cirka 1,9 MSEK och cirka 16 procent av emissionsvolymen i TO5. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2024, besluta om en riktad nyemission av 23 905 578 aktier till garanten i toppgarantin. Styrelsens beslut om riktad nyemission kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande när styrelsen fattat sådant beslut. Fluicell tillförs genom TO5 cirka 10,1 MSEK före emissionskostnad och kommer tillförs ytterligare cirka 1,9 MSEK före emissionskostnad genom den riktade nyemissionen till garanten som styrelsen avser besluta om. Fluicell kommer därmed tillföras genom TO5 och den till garanten riktade nyemissionen totalt cirka 12,0 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent av TO5.

Totalt utnyttjades 126 696 447 TO5, motsvarande en teckningsgrad om cirka 84 procent, för teckning av 126 696 447 nya aktier. Utnyttjade TO5 har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier under vecka 24, 2024. Fluicell tillförs genom TO5 cirka 10,1 MSEK före emissionskostnad och kommer tillförs ytterligare cirka 1,9 MSEK genom den riktade nyemissionen till garanten som styrelsen avser besluta om. Fluicell kommer därmed tillförs genom TO5 och den till garanten riktade nyemissionen totalt cirka 12,0 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent av TO5.
 
Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till toppgaranten
Bolaget har tidigare kommunicerat att för det fall garantiåtagandena tas i anspråk kommer det ske en kompletterande riktad nyemission av aktier till garanterna efter att nyttjandeperioden för TO5 avslutats. Utfallet för utnyttjande av TO5 innebär att toppgarantin tas i anspråk. Toppgarantin innebär att garanten åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att utnyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen.
 
Styrelsen för Fluicell avser mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2024, besluta om en riktad nyemission av 23 905 578 aktier till garanten i toppgarantin, motsvarande cirka 1,9 MSEK och cirka 16 procent av emissionsvolymen i TO5. Teckningskursen i den riktade nyemission kommer, i enlighet med garantiavtalet och vad som tidigare kommunicerats, vara 0,08 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie vid utnyttjande av TO5.
 
Styrelsens beslut om riktad nyemission kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande när styrelsen fattat sådant beslut.
 
Aktiekapital och antal aktier
Genom utnyttjandet av TO5 ökar antalet aktier i Bolaget med 126 696 447 aktier, från 328 422 455 aktier till 455 118 902 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 135 715,76 SEK, från 26 273 796,40 SEK till 36 409 512,16 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 27,84 procent.
 
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.