10:27:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-09-26 X-dag halvårsutdelning FSECURE 0.035
2024-07-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 X-dag halvårsutdelning FSECURE 0.035
2024-03-12 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 X-dag ordinarie utdelning FSECURE 0.07 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
F-Secure är ett teknikbolag. Bolagets specialistkompetens återfinns inom området för cybersäkerhet. Utbudet innefattar huvudsakligen olika program för säkerhets- och integritetsprodukter, som vidare används för att hantera risker online. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer och störst verksamhet drivs inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till via en avknoppning från WithSecure.
2023-03-23 13:15:00

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 23.3.2023 klo 14.15

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 23.3.2023 kello 12.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 30.6.2022 – 31.12.2022 maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osingon määrä perustuu yhtiön tavanomaista lyhyemmälle tilikaudelle 30.6.2022 – 31.12.2022. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2023.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Yhtiökokous vahvisti, että nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Thomas Jul, Madeleine Lassoued, Risto Siilasmaa ja Petra Teräsaho valitaan uudelle toimikaudelle. Uutena jäsenenä valittiin konsernin henkilöstöön kuuluva Sami Salonen.

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan niin, että puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa, valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa vuodessa, hallituksen jäsenille 38 000 euroa vuodessa ja jäsenille, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti. Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio. Matkustuspalkkio on 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä. Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Janne Rajalahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemmat voimassa olevat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 15 000 000 osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttamisesta siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen fyysisen kokouspaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”10 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla.
Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana.

Hallituksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa F-Secure Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi uudelleen Pertti Ervin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Pertti Ervin, Petra Teräsahon sekä Risto Siilasmaan.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Risto Siilasmaata, joka on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Sami Salosta, joka on itse myös yhtiön työntekijä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä sivulla https://www.investors.fsecure.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023 viimeistään 6.4.2023.

F-SECURE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Sari Somerkallio, puh. +358 40 356 9251
lakiasiainjohtaja Antti Lavonen, puh. +358 400 299 088

F-Secure lyhyesti

F-Secure on suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure toimii yli 100 maassa ja sillä on ~180 kanavakumppania. F-Secure on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoliikennepalveluiden tarjoajien kautta. F-Secure Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. Lue lisää: www.f-secure.com