19:50:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
GHP Specialty Care är verksamma inom vård och omsorg. Idag bedriver bolaget specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi. Verksamheten är koncentrerad till den nordiska marknaden och bolaget är verksamma inom ett flertal globala regioner. GHP Specialty Care etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning GHP 0.50 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning GHP 0.30 SEK
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning GHP 0.30 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning GHP 0.15 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning GHP 0.13 SEK
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Analytiker möte 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-30 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-03 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2013-05-02 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-28 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-02 Analytiker möte 2012
2012-11-02 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2011-05-04 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-02 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2010-04-29 Årsstämma 2010
2010-04-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-20 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-03 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning GHP 0.00 SEK
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-29 Årsstämma 1
2021-04-29 18:30:00

Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB den 29 april 2021 beslutades bl.a. följande:

  • Utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är måndag 3 maj 2021 och utbetalningsdag är torsdag 6 maj 2021.
  • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.
  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson samt nyval av Ingemar Gladh, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall omvaldes till styrelsens ordförande. Arvodet, exklusive utskottsarvode, fastställdes till 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 2 100 000 kronor. Därutöver fastställdes att ordförande i investeringskommittén och ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera.
  • Omval av Ernst & Young AB som revisor, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.
  • Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, för kapitalanskaffning och för att anpassa bolagets kapitalstruktur.
  • Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Beslutades enhälligt om införandet av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av 400 000 teckningsoptioner till Global Health Partner Swe AB och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen till beräknat marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under tiden från och med den 10 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för nya aktier och teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 april 2021 till och med den 15 maj 2021.
  • Beslutades enhälligt att godkänna ersättningsrapporten.
  • Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 och instruktion till valberedningen antogs.