09:42:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-20 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-24 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Split GUARD 20:1
2017-04-28 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-03-14 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Extra Bolagsstämma 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-18 Årsstämma 2015
2015-04-29 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-13 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-03 Split GUARD 1:5
2014-03-26 Ordinarie utdelning GUARD 0.00 SEK
2014-03-25 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-12 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-22 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Guard Therapeutics bedriver utveckling av läkemedel inom området oxidativ stress. Bolaget fokuserar i första hand på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel som avser att förhindra uppkomst och komplikationer av akuta njurskador. Läkemedlet har i prekliniska studier visat sig skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. Behandling av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi prioriteras i den kliniska utvecklingen.
2022-04-13 11:30:00

Guard Therapeutics lämnar idag utökad information om planen för bolagets globala, kliniska fas 2-studie av ROSgard i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi med ytterligare riskfaktorer för att utveckla njurskador. Studien syftar till att utvärdera den njurskyddande behandlingseffekten av ROSgard och väntas ge ett omfattande dataunderlag inför den fortsatta kliniska utvecklingen inklusive utformningen av en efterföljande registreringsgrundande studie. Fas 2-studien går under benämningen AKITA och förväntas generera blindade interimsresultat under första kvartalet 2023 och topline-resultat under senare delen av 2023. Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald, presenterar studieupplägget i en videointervju som finns tillgänglig via länk längre ned i detta pressmeddelande.

Den kliniska fas 2-studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och genomförs i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och löper ökad risk att utveckla akuta njurskador. Studien öppnades under slutet av det första kvartalet 2022 för screening av patienter i Kanada och Tyskland, och den första patienten har redan fullföljt sin behandling. Huvudprövare i studien är prof. dr Alexander Zarbock vid universitetssjukhuset i Münster, Tyskland. Under andra kvartalet 2022 planeras studien att utökas med patientrekrytering i ytterligare europeiska länder. Bolaget har även en intention att under andra halvåret 2022 inkludera prövningscenter i USA. Målet är att totalt inkludera cirka 270 patienter varav hälften ska erhålla aktiv behandling och hälften placebo.

När hälften av de randomiserade patienterna inkluderats i studien planeras en för bolaget blindad och obereoende interimsanalys av behandlingseffekten baserat på utvalda effektparametrar, inklusive incidensen av akuta njurskador i respektive behandlingsgrupp. Utifrån ett antal fördefinierade kriterier gällande behandlingseffekten kan studien därefter antingen fortsätta enligt plan, utökas till totalt cirka 350 patienter eller avslutas i förtid. Utfallet av denna interimsanalys förväntas bli tillgänglig under det första kvartalet 2023, och topline-resultaten för hela studien beräknas kunna kommuniceras under senare delen av 2023.

I studien kommer patienterna att erhålla en startdos i en styrka som anpassas till deras njurfunktion innan operation. Patienter med ett estimerat värde på njurfunktionen, angett i eGFR, understigande 60 ml/min/1,73m2 kommer att erhålla ROSgard i en dos om 0,65 mg/kg och patienter med en njurfuntion över gränsnivån kommer initialt att behandlas med 1,3 mg/kg. Första dosen kommer att ges under operationen, följt av ytterligare fyra doser under nästkommande två dygn. Patienterna kommer att följas tätt under sjukhusvistelsen upp till en vecka efter behandlingsstart och därefter genomgå ytterligare uppföljningar 30 och 90 dagar efter operation.

Det primära effektmåttet i studien är förekomsten av akut njurskada inom 72 timmar efter första dosen enligt riktlinjer som etablerats av den vetenskapliga organisationen Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Vidare har bolaget definierat ytterligare sekundära utfallsmått, vilka bland annat inkluderar akut njurskada inom sju dagar efter operation, svårighetsgrad och varaktighet av akut njurskada, integrerad njurfunktion inom de första sju dagarna efter operation, förändring av njurfunktion från utgångsläget före operation upp till dag sju samt vid dag 30 och 90, och allvarliga njurhändelser enligt MAKE vid dag 30 och 90. MAKE är ett samlat utfallsmått av död, dialysbehandling eller >25 % reduktion av eGFR jämfört med utgångsläget före operation. Både det primära effektmåttet och de sekundära effektmåtten kommer att ha betydelse för tolkning av resultaten och utformningen av en efterföljande registreringsgrundande studie. Det finns således inget krav på att det primära effektmåttet uppfylls för att ta projektet vidare till nästa studie om det föreligger kliniskt relevanta behandlingseffekter och god samstämmighet mellan olika utfallsmått.

Läkemedelskandidaten ROSgard har förmåga att bland annat motverka svår oxidativ stress – en gemensam nämnare för många olika typer av akuta njurskador. Guard Therapeutics har valt att i den initiala kliniska utvecklingsfasen prioritera behandling i samband med öppen hjärtkirurgi under användning av hjärt-lungmaskin.

Guard Therapeutics vd Tobias Agervald presenterar studieupplägget i en videointervju som går att se här: https://youtu.be/Git_Gt-L68o