20:49:54 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-12 15:00:00

Hedin Mobility Group har under perioden november 2023 till februari 2024 avyttrat hela sitt innehav i det noterade bolaget Pendragon PLC (”Pendragon”).

Hedin Mobility Group AB (publ) (”Bolaget”) har avyttrat motsvarande 385 miljoner aktier i Pendragon, varav 132 miljoner avyttrades under det fjärde kvartalet 2023.

Aktierna har avyttrats till en volymvägd snittkurs om 0,335 GBP per aktie. Erhållen nettolikvid för försäljningarna uppgick totalt till SEK 1 690 miljoner. Resultatet från försäljningarna förväntas uppgå till SEK 290 miljoner i det fjärde kvartalet 2023, samt SEK 90 miljoner i det första kvartalet 2024. Det totala resultatet under innehavstiden, inklusive redovisade resultat från andelar i intresseföretag, förväntas uppgå till cirka SEK 700 miljoner.

Mot bakgrund av försäljningen kommer den förväntade utdelningen från Pendragon, som kommunicerades i Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2023, ej erhållas av Bolaget.

Kontakt
Per Mårtensson
CFO, Hedin Mobility Group
031-790 04 81
ir@hedinmobilitygroup.com