11:49:54 Europe / Stockholm
2022-01-10 16:10:00

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Hubbster Group AB (publ) (”Hubbster” eller Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 november 2021, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och instiutionella investerare (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”) och meddelar samtidigt att Bolaget har för avsikt att ansöka om att notera Bolagets aktier och teckningsoptioner på NGM Nordic SME (”NGM”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag, den 10 januari 2022, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Emissionen beräknas initialt tillföra Bolaget upp till 19,7 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet omfattar sammanlagt högst 842 870 units bestående av högst 2 528 610 aktier och högst 1 685 740 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Teckningskursen per unit uppgår till 23,40 SEK, motsvarande 7,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Villkoren för Erbjudandet innebär att total initial emissionslikvid uppgår till högst cirka 19,7 MSEK, vilket motsvarar en värdering på Bolagets samtliga aktier före Erbjudandets genomförande om cirka 123,3 MSEK.
 • Om Erbjudandet fulltecknas uppgår utspädningen till cirka 16,0 procent baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.
 • Teckningsoptioner av serie TO 1 kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 2–16 mars 2023, där varje teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie.
 • Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget en ytterligare emissionslikvid om cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en utspädning om 8,4 procent.
 • Inför genomförandet av Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsåtaganden på sedvanliga villkor genom vilka parterna åtar sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande en total emissionslikvid om cirka 13,0 MSEK. Teckningsåtagandena motsvarar således cirka 66,0 procent av Erbjudandet.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 14 januari 2022 till och med den 28 januari 2022.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat Prospektet som idag, den 10 januari 2022, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet offentliggörs av Bolaget i samband med utskick av detta pressmeddelande och innehåller ytterligare information om såväl Bolaget som Erbjudandet. Hubbster har även för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på NGM Nordic SME.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Hubbster har som mål att, via en kombination av organisk tillväxt och förvärv, inom tre år bli det globalt ledande verktyget för att driva igenom förändringsarbete i stora organisationer. Tillväxtstrategin baseras på satsningar inom direktförsäljning och partnerskap i både Sverige och internationellt. Förvärvsstrategin kommer fokuseras till att förvärva undersökningsbolag med en etablerad kundstock. Huvudsyftet med förestående Emission är att säkra tillräckliga finansiella resurser för att möjliggöra och förverkliga denna tillväxtplan.

Emissionen omfattar emission av units om cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 4,5 MSEK, motsvarande en nettolikvid om cirka 15,2 MSEK. Detta bedöms tillföra tillräckliga medel för föreslagen expansion av verksamheten. Teckningsoptionerna som emitteras i Emissionen som kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 2–16 mars 2023 förväntas vid full teckning och fullt utnyttjande, inbringa ytterligare cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK, motsvarande en nettolikvid om cirka 19,0 MSEK.

Emissionslikvidens användande
För genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner samt för att säkra ett rörelsekapital för Bolagets fortsatta verksamhet har Hubbsters styrelse beslutat att genomföra Emissionen inför planerad notering av Bolagets aktie vid NGM. Bolaget bedömer att om Erbjudandet fullföljs enligt plan så är likviden från Erbjudandet tillsammans med Bolagets tillgängliga likvida medel tillräckligt för att möta Bolagets nuvarande behov samt täcka rörelsekapitalbehovet minst tolv månader från och med dagen för Prospektets offentliggörande.

Den initiala nettolikviden om cirka 15,2 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Förvärv – cirka 50 procent
 • Tillväxt och expansion – cirka 30 procent
 • Löpande kostnader för verksamheten – cirka 20 procent

Nettolikviden från nyttjandet av teckningsoptioner om cirka 19,0 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Förvärv – cirka 50 procent
 • Tillväxt och expansion – cirka 30 procent
 • Löpande kostnader för verksamheten – cirka 20 procent

Gustaf Hesselman, VD:

”Hubbster är SaaS-bolaget som ökar effektiviteten i stora globala organisationer. Bolaget har en gedigen tillväxtplan och nu vill vi växla upp vårt företagsbyggande ytterligare. Noteringen av Hubbster är ett naturligt nästa steg och ger rätt förutsättningar för ökad tillväxt och exekvering av vår förvärvsagenda. Bolaget har under det senaste året skapat goda förutsättningar för tillväxt med flera stora internationella kunder, partnersamarbeten och tillväxt internationellt. Vi ser fram emot att få in fler delägare i Hubbster för att vara med på vår tillväxtresa framåt. Varmt välkomna!”

Anna Skarke, styrelseordförande:

”Hubbster Group har ett helt unikt och skalbart SaaS-verktyg som hjälper företag var man än sitter i världen att få saker att faktiskt ske utifrån uppsatta mål och aktiviteter. För att driva Hubbsters försäljning är det ett naturligt steg att notera aktien i syfte att stärka förtroendet på marknaden och därmed hos nya kunder i samband med internationaliseringen. Med flera stora internationella kundframgångar i ryggen som bevisar att marknadspotentialen för Hubbsters SaaS-produkt är enorm behöver vi noteringen för att öka försäljningstakten och därmed utöka kundbasen med fler nöjda kunder samt möjliggöra att förvärva företag som kompletterar produktportföljen. Vi ser fram emot fler aktieägare som vill vara med på vår resa. Varmt välkommen att bli delägare i Hubbster Group!

Preliminär tidplan för Erbjudandet (alla datum hänför sig till 2022)

Teckningsperiod14 – 28 januari
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet1 februari
Likviddag4 februari
Första dag för handel av aktien förutsatt att Bolaget erhåller villkorat godkännande från NGM11 februari


Lock up-avtal
Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, som tillsammans äger cirka 67 procent av de utestående aktierna i Bolaget före Erbjudandet, har ingått så kallade lock up-avtal avseende deras totala innehav i Bolaget efter Erbjudandet. Genom avtalet har de åtagit sig, med sedvanliga undantag, att under en period om 18 månader efter första dag för handel på NGM inte avyttra några aktier i Bolaget.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospektet, med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Hubbsters hemsida, www.hubbster.com, på Stockholm Corporate Finances hemsida www.stockholmcorp.se samt på Aqurat Fondkomissions hemsida, www.aqurat.se. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospeketet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Hubbster. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Aqurat Fondkomission.

Mentor
Hubbster har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Hesselman, VD, Hubbster Group AB (publ)
gustaf.hesselman@hubbstergroup.com
+46 702-810 422

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
+46 (0) 8-440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hubbster. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i form av units i Hubbster kommer endast att ske genom det Prospekt som Hubbster denna dag offentliggör.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hubbster har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i det EU-tillväxtprospekt som har upprättats i samband med Erbjudandet och som har granskats och godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien riktas denna kommunikation endast till, och får enbart distribueras till, personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen ka ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SMEs regelverk.