04:38:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-06 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-21 11:15:00

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Berndt Axelsson, Mats Johansson, Orest Lastow, Carl Lindgren och Agneta Walhagen som styrelseledamöter samt att välja Erik Ekman som ny styrelseledamot. Carl Lindgren valdes som ny styrelseordförande. Ann Gidner och Gunnar Gårdemyr hade avböjt omval.

Styrelsearvode ska utgå med 285 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med undantag för Mats Johansson som har avböjt arvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 15 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.

Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2024 för medarbetare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för VD och andra nyckelpersoner i bolaget.

Deltagande i incitamentsprogrammet förutsätter att deltagarna förvärvar eller allokerar redan ägda aktier i bolaget (”Sparaktier”). Under förutsättning att prestationsmål relaterat till bolaget uppnås, kommer deltagarna ha rätt att erhålla ytterligare aktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”). Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kommer 483 990 aktier att tilldelas, vilket medför en utspädning om cirka 3,0 procent av antalet utestående aktier i bolaget.

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om en riktad emission av högst 483 990 teckningsoptioner, varvid de nya teckningsoptionerna endast ska kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till Iconovo, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare eller tredje part för leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet. Slutligen beslutades det att godkänna överlåtelse av egna aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Lund den 21 maj 2024
Iconovo AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Wäborg, VD
Telefon: +46 707 78 51 71
E-post: johan.waborg@iconovo.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl. [XX.XX] CEST.

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).