04:14:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-22 15-10 2024-Q3
2024-10-14 X-dag halvårsutdelning INDERES 0.43
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-23 15-10 2024-Q1
2024-04-12 X-dag halvårsutdelning INDERES 0.42
2024-04-11 Årsstämma 2024
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 15-10 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 15-10 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning INDERES 0.82 EUR
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-01 15-10 2022-Q3
2022-08-02 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 15-10 2022-Q1
2022-04-06 X-dag ordinarie utdelning INDERES 0.80 EUR
2022-04-05 Årsstämma 2022
2022-02-01 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Inderes är verksamt inom finansbranschen. Bolaget tillhandahåller en communityplattform för investerare och börsnoterade företag. Via plattformen kan användarna kommunicera med varandra och utbyta investeringstips. Kunderna består av både företag och privatpersoner. Utöver erbjuder bolaget analystjänster och underlag för investeringsbeslut. Störst verksamhet återfinns inom Norden.
2022-10-17 14:00:00

Inderes Oyj, Yhtiötiedote, 17.10.2022 klo 15.00

Kutsu Inderes Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Inderes Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.11.2022 klo 13.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja Yhtiön mahdollisen muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä eikä sitä voi seurata internetin kautta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 11.7.2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain (624/2006) muutoksen nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiö on päättänyt ryhtyä osakeyhtiölain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistujille).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii Yhtiön työntekijä Eero Alasuutari. Mikäli Eero Alasuutarilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä yhtiökokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat Yhtiön työntekijät Iina Mailas ja Mikko Wartiovaara. Mikäli Iina Mailaksella ja/tai Mikko Wartiovaaralla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina, hallitus nimeää tehtävään toisen/toiset parhaaksi katsomansa henkilön/henkilöt.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokousjärjestelyjen osalta

Hallitus ehdottaa, että Inderes Oyj:n yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen.

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

”7 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

”7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2022 viimeistään 17.10.2022. Kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 24.11.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.10.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla asiakohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 21.10.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle ja julkaisemiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 7.11.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Inderes Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 21.10.2022 – 7.11.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Inderes Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä tarvitaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Inderesin elektronisessa ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.10.2022 klo 10.00.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja äänestyslomakkeen mallit ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla viimeistään 21.10.2022 klo 10.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle edellä todetusti ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.10.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.11.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen eveliina.branders@inderes.fi viimeistään 20.10.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internet-sivuilla https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2022 viimeistään 21.10.2022.

Osakkeenomistaja voi toimittaa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 27.10.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen eveliina.branders@inderes.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internet-sivuilla https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2022 1.11.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 17.10.2022 yhteensä 1 632 617 osaketta. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 17.10.2022
INDERES OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Yu Gong
yu.gong@inderes.fi
0505000093

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy

Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/