20:10:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-09-05 20:51:00

Styrelsen i Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har fått en förfrågan från den tidigare delägaren och nuvarande vd:n i Daro Group (”Daro”), Mervyn Douglas, om att erhålla sin sista delbetalning för Intellegos förvärv av Daro i Intellegoaktier i stället för i kontanter. Mervyn Douglas sista delbetalning uppgår till 76 973 GBP, motsvarande 1 067 985 SEK (”Fordran”). Styrelsen i Intellego har beslutat att acceptera Mervyn Douglas förfrågan och kommer därmed att genomföra en riktad nyemission av 62 822 aktier i Intellego till Mervyn Douglas som kvittas mot Fordran (”Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i Kvittningsemissionen är 17 SEK vilket motsvarar en premie om 4 SEK gentemot stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) den 5 september 2023 samt en premie om 0,29 SEK gentemot det volymvägda genomsnittliga priset på Intellegos aktie under de 20 senaste handelsdagarna på First North. Kvittningsemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 25 september 2023. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Aktierna i Kvittningsemissionen är föremål för en så kallad ”lock-up” och kommer därmed inte kunna avyttras av Mervyn Douglas under två års tid. Styrelsen anser att Kvittningsemissionen är till fördel för Intellego och dess aktieägare eftersom den medför att den strategiskt viktiga ägaren och ledningspersonen Mervyn Douglas får ett större långsiktigt engagemang i Bolaget.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Bakgrund
Styrelsen och ledningen i Intellego ser mycket positivt på Mervyn Douglas ökade engagemang i Bolaget vilket också sammanfaller med att Mervyn Douglas kommer inträda i en tydligare ledningsroll i Intellego framöver.

– Att Mervyn har valt att få betalningen för sina aktier i Daro Group i Intellegoaktier i stället för i kontanter är ett mycket starkt uttryck för den tilltro Mervyn har till Intellegos framtida utveckling, säger Claes Lindahl, vd Intellego.

Mervyn Douglas operativa roll inom koncernen är en del av en bredare plan som Intellegos nya styrelse tagit initiativ till för att stärka Intellegos ledning, styrning och organisation inför den tillväxtresa som Bolaget nu påbörjat. Mervyn Douglas tillför en lång erfarenhet av att bygga och växa företag samt en djupgående kunskap om finansierings- och kapitalmarknadsfrågor, M&A, private equity, börsbolag och investerarrelationer, något som Intellego ser att koncernen är i behov av. Mervyn Douglas har bland annat 20 års erfarenhet som investeringschef i London med ett personligt ansvar för förvaltningen av cirka 35 miljarder SEK i institutionella tillgångar. Mervyn Douglas breda kompetens och starka meritlista gör honom till ett värdefullt tillskott i Intellegos ledning där han bland annat kommer leda flera expansionsprocesser i Bolaget.

Kvittningsemissionen
Styrelsen för Intellego har mot bakgrund av Mervyn Douglas förfrågan beslutat att genomföra Kvittningsemissionen av 62 822 aktier till en teckningskurs om 17 SEK vilket motsvarar värdet på Mervyn Douglas Fordran på Bolaget om 76 973 GBP, motsvarande 1 067 985 SEK. Teckningskursen i Kvittningsemissionen utgör en premie om 4 SEK gentemot stängningskursen på First North den 5 september 2023 samt en premie om 0,29 SEK gentemot det volymvägda genomsnittliga priset på Intellegos aktie under de 20 senaste handelsdagarna på First North och bedöms därmed vara marknadsmässig. Eftersom Mervyn Douglas är vd i Intellegos dotterbolag Daro tillämpas bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen. Kvittningsemissionen är därför villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 25 september 2023. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Aktierna i Kvittningsemissionen är föremål för en så kallad ”lock-up” och kommer därmed inte kunna avyttras av Mervyn Douglas under två års tid.

Motiv och överväganden
Bolagets styrelse har diskuterat fördelarna och nackdelarna med att erlägga del av köpeskillingen för Daro genom Kvittningsemissionen. Styrelsen har då kommit fram till att Kvittningsemissionen skulle medföra att den strategiskt viktiga ägaren och ledningspersonen Mervyn Douglas får ett större långsiktigt engagemang i Bolaget. Vidare konstaterar styrelsen att Kvittningsemissionen bör genomföras med avvikelse från huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare då en företrädesemission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för att Mervyn Douglas inte längre skulle vilja kvitta sin Fordran mot aktier i Bolaget, (ii) inte skulle vara anpassad för styrelsens syfte med Kvittningsemissionen att betala Fordran snarare än att inbringa nytt kapital till Bolaget, (iii) skulle innebära större kostnader för Bolaget, (iv) sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs givit de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Det är således styrelsens samlade bedömning att det är mest förmånligt för Bolaget och för samtliga aktieägare att genomföra Kvittningsemissionen med avvikelse från huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Övrigt
Kvittningsemissionen innebär att antalet aktier i Intellego ökar med 62 822 aktier från 26 289 792 till 26 352 614 och att aktiekapitalet ökar med cirka 2 243,64 SEK, från cirka 938 921,15 SEK till cirka 941 164,80 SEK. Kvittningsemissionen innebär vidare en utspädning för Intellegos befintliga aktieägare om cirka 0,24 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på First North så snart som möjligt efter Kvittningsemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Intellego i samband med Kvittningsemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Varken Bolaget, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.