08:00:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-30 19:20:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) är i slutförhandling om ett potentiellt förvärv av ett bolag inom UV-industrin (”Målbolaget”). Med förvärvet inräknat ser Intellego goda möjligheter att omsätta 350–400 MSEK under 2024 med en EBIT marginal över 100 MSEK och positivt kassaflöde. Vidare har styrelsen för Intellego med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023 beslutat om en riktad nyemission av högst 671 136 aktier och 671 136 teckningsoptioner (”Units”) till ett fåtal professionella och privata investerare (”Nyemissionen”). Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2023/2025 (”Teckningsoption”). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 22,35 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 22,35 SEK per aktie, och tillför därmed Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Intellego kan tillföras ytterligare högst cirka 20 MSEK vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i dag den 30 juni 2023. Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för att finansiera kommande förvärv.

Eventuellt kommande förvärv

Målbolaget som Intellego avser att förvärva har en stark marknadsposition i ett geografiskt område där Intellego ännu inte är representerat. Målbolaget omsätter cirka 90 MSEK, har positivt resultat och kassaflöde. Med förvärvet möjliggörs direkta synergier inom både försäljning och kostnadsbesparingar vilket förväntas öka Intellegos försäljningstakt och vinst per aktie.

Om transaktionen blir av kommer den att genomföras med lån och befintlig kassa. Intellego återkommer med ny information så snart det kan fastställas om förhandlingarna resulterat i ett bindande avtal eller då förhandlingar avbrutits.

Nyemissionen

Styrelsen för Intellego har i dag beslutat att genomföra Nyemissionen av högst 671 136 Units, innebärande 671 136 aktier och högst 671 136 vederlagsfria Teckningsoptioner. Nyemissionen görs till en teckningskurs om 22,35 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 22,35 SEK per aktie. Det innebär att Bolaget tillförs cirka 15 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Intellego kan tillföras ytterligare högst cirka 20 MSEK vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner. Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för att finansiera kommande förvärv, men också för att möjliggöra för expansion av Bolagets befintliga produkter. Nyemissionen beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023.

Nyemissionen har riktats till ett fåtal professionella och privata investerare. I Nyemissionen deltar vissa befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Förekomsten av befintliga aktieägare bland de teckningsberättigade har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. Ingen av Bolagets större aktieägare deltar i Nyemissionen. Ingen av tecknarna har någon närståenderelation till Bolaget.

Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i dag den 30 juni 2023.

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 30 SEK, motsvarande 134 procent av teckningskursen per aktie i Nyemissionen, under perioden från och med den 16 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

– Intellego fortsätter tillväxtresan och vi ser stora möjligheter att växa vidare. Det är ett styrketecken att bolaget kan finansiera kommande förvärv med lån och fortsätta bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Den riktade emissionen ingår i bolagets strategiska tillväxtplan och visar på ett starkt engagemang från investerare som ser bolagets potential, säger Claes Lindahl, vd Intellego.

Motiv och överväganden

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen och pågående förvärvsdiskussioner samt en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas Nyemissionen till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya kapitalstarka ägare och strategiska investerare. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Intellego och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställts genom ett anbudsförfarande mellan tecknarna och Bolaget och motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i dag den 30 juni 2023, är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Intellego ökar med 671 136 aktier från 24 973 494 till 25 644 630 och att aktiekapitalet ökar med cirka 23 969,14 SEK, från cirka 891 910,51 SEK till cirka 915 879,65 SEK. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Intellegos befintliga aktieägare om cirka 2,6 procent. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare 23 969,14 SEK och antalet aktier ökar med 671 136 aktier. Vid full teckning i Nyemission och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att uppgå till 939 849,80 SEK och antalet aktier uppgå till 26 315 766 aktier, motsvarande en sammanlagd utspädning om cirka 5,1 procent.

De nya aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Intellego har inte för avsikt att Teckningsoptionerna ska upptas till handel.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Intellego i samband med Nyemissionen.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB.


VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Varken Bolaget, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.