16:29:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 Ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-04-11 17:13:00

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org.nr 556864-1624, kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022.

Information med anledning av smittspridning av covid-19 (coronaviruset)
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 4 maj 2022; samt
 2. senast den 11 maj 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Intellego Technologies AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterliga anvisningar kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.intellego-technologies.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Intellego Technologies AB tillhanda senast den 11 maj 2022. Formuläret kan skickas med post till Intellego Technologies AB,
att: Claes Lindahl, Gustav III:s Boulevard 34, 4tr, 169 73 Solna eller via e-post till info@intellego-technologies.com. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Röstning via ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.intellego-technologies.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsperson.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 11. Val av revisor.
 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Björn Wetterling ska vara ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Intellego Technologies AB, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Val av minst en justeringsperson (punkt 4)
Styrelsen föreslår att Kevin Holmkvist (Eversheds Sutherland Advokatbyrå) utses till person att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder den som VD istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (punkt 8c)
Styrelseledamöterna och bolagets VD föreslås ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

 1. Björn Wetterling (styrelseordförande)
 2. Anders Ardstål (styrelseledamot)
 3. Henrik Börjesson (styrelseledamot)
 4. Per-Ola Rosenqvist (styrelseledamot)
 5. Claes Lindahl (VD)

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 9-12)
Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Björn Wetterling (ordförande), Henrik Börjesson, Per-Ola Rosenqvist och Anders Ardstål.

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår styrelsen att Bolaget ska ha en (1) revisor.

Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Wetterling, Henrik Börjesson och Per-Ola Rosenqvist. Vidare föreslås omval av Björn Wetterling till styrelseordförande. Nuvarande styrelseledamot Anders Ardstål har avböjt omval.

Styrelsen föreslår omval av revisor Johan Kaiser.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara ett prisbasbelopp i kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 19 611 234 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast måndagen den 2 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast lördagen den 7 maj 2022. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.intellego-technologies.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.intellego-technologies.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______

Intellego Technologies AB (publ)

Stockholm i april 2022

Styrelsen