08:47:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-04-23 18:00:00

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org.nr 556864-1624, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2024 kl. 14.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 20 maj 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till intellego@fredersen.se eller per post till Intellego Technologies AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 20 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.intellego-technologies.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelseledamöter
  1. Gregory Batcheller (omval)
  2. Johan Möllerström (omval)
  3. Jacob Laurin (nyval)
 12. Val av styrelseordförande
  1. Gregory Batcheller (omval)
 13. Val av revisor
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-14)
Valberedningen som bestått av Claes Lindahl (utsedd av CIL Holding & Invest AB), Jonas Hagberg (utsedd av Torsion Invest AB), Mervyn Douglas (utsedd av säljarna av Daro Group) samt Gregory Batcheller (styrelsens ordförande), föreslår:
att advokat Filip Funk från Fredersen Advokatbyrå väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av tre (tidigare tre) ledamöter, utan suppleanter
att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor (tidigare ett prisbasbelopp) till styrelseordförande och med 100 000 kronor (tidigare ett prisbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att Gregory Batcheller och Johan Möllerström omväljs, och att Jacob Laurin väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Björn Wetterling har avböjt omval,
att Gregory Batcheller omväljs till styrelseordförande,
att Johan Kaijser omväljs till revisor, samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2023 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Jacob Laurin
Född: 1962
Jacob Laurin innehar en civilekonomexamen med internationell inriktning från Uppsala universitet. Jacob har 35 års erfarenhet från internationella affärer. Han har drivit säljbolag inom Electrolux/ Lux koncernen i Sydostasien. Jacob var sedan sverigechef för NRJ-radio samt VD för Prenax i Frankrike. Sedan 20 år har han verkat inom luftreningsbolaget QleanAir, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Där har han ansvarat för stora delar av företagets internationella expansion, exempelvis med start av japanska dotterbolagets verksamhet, distributörerna i Sydkorea och mellanöstern samt ansvarat för de franska och tyska marknaderna. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av aktiekapital och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag eller aktier i företag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 352 614. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

Stockholm i april 2024
Intellego Technologies AB (publ)
Styrelsen