08:23:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-09-05 21:00:00

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2023 kl. 14.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 september 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 19 september 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till intellego@fredersen.se eller per post till Intellego Technologies AB c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 19 september 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.intellego-technologies.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsen beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier enligt följande:

1. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mervyn David Douglas som är verkställande direktör för Bolagets dotterbolag Daro Group och en av säljarna av aktierna i Daro Group.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser detta vara det mest fördelaktiga alternativet att erlägga Mervyn David Douglas fordran på Bolaget, som avser en del av köpeskillingen för förvärvet av aktierna i Daro Group.

3. Aktiekapitalet ökas med högst 2 243,642884 kronor genom emission av högst 62 822 aktier.

4. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 17 kronor och emissionslikviden ska totalt uppgå till högst 1 067 974 kronor. Teckningskursen har fastställt genom förhandlingar med Mervyn David Douglas och motsvarar en premie om 4 SEK gentemot stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 5 september 2023 samt en premie om 0,29 SEK gentemot det volymvägda genomsnittliga priset på Intellegos aktie under de 20 senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig.

5. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 27 september 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran senast den 27 september 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

7. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

9. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 7 krävs att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 26 289 792. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Stockholm i september 2023
Intellego Technologies AB (publ)
Styrelsen