09:54:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-05-11 16:15:00

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego”, ”Bolaget”) höll den 11 maj 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med vissa aktieägares förslag, om omval av Björn Wetterling och Per-Ola Rosenqvist, samt om nyval av Anders Ardstål och Jonas Hagberg till styrelseledamöter. Björn Wetterling omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare den auktoriserade revisorn Johan Kaijser.

Stämman beslutade att Anders Ardstål, av personliga skäl, ska tillträda först den 2 juni 2023. Fram till dess består styrelsen av Björn Wetterling, Per-Ola Rosenqvist och Jonas Hagberg.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med vissa aktieägares förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med vissa aktieägares förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med vissa aktieägares förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant beslut om nyemission ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av aktiekapital och antalet aktier i Bolaget från och med det datum som styrelsen utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag eller aktier i företag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och utöver bemyndigandet som beskrivs ovan, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant beslut om nyemission ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leveransen av aktier som en del av vederlaget för förvärvet av Daro Group.