08:06:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-24 08:30:00

Sammanfattning av perioden 1 april till 30 juni 2023

  • Kraftigt ökad försäljning och resultat
  • Slutförhandling med flera LOI-projekt


  • Periodens nettoomsättning uppgick till 44 839 (8 795) TSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 11 737 (-11 361) TSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,46 (-0,05) TSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till -10 040 (-4 181) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/

Nu lägger vi grunden för miljardomsättning de kommande åren
 
Intellego har fått en flygande start på 2023, en utveckling vi ser fortsätta under Q2. Det är resultatet av det långsiktiga arbete vi genomför tillsammans med våra kunder och partners. Fokus är att tillsammans med dem tillverka och erbjuda de bästa produkterna på marknaden i respektive produktkategori samtidigt som vi har en effektiv utvecklingsprocess som snabbt kan svara på marknadens behov. Ett bevis på att vi lyckats ser vi i att både omsättning och resultat slår rekord under kvartalet. Glädjande är också att intresset från marknaden för både befintliga och nya produkter fortsätter accelerera inom våra LOI-projekt.  
 
Daro Group som ingår i koncernen sedan förra året levererar ett rörelseresultat 20 procent högre jämfört med samma period förra året. Den ökande marginalen ligger väl i linje med de tillväxtmål som Daro har med fokus på områdena Special Lightning (ljusutrustning till exempelvis oljeriggar och fängelser) samt vattendesinfektion med UV-strålning. En annan bidragande orsak är att Daros expansion fortsätter på befintliga och nya marknader. Förvärvet av Daro har alla möjligheter att överträffa våra förväntningar och bidra till ökande omsättning och vinst framöver. Daros omsättning uppgick till ca 20 MSEK med ett rörelseresultat på ca 0,8 MSEK under Q2. Rörelseresultatet för Daro beräknas stiga kommande kvartal och för helåret beräknas Daro generera ca 10 MSEK i rörelseresultat.
 
Intellegos kassaflöde kommer fortsätta att utvecklas positivt. I skrivande stund har kundfordringar som inkommit under året betalats in till ett värde om ca 35 MSEK. Kassaflödet från den operativa rörelsen beräknas att förbättras kontinuerligt under året. Samtliga ordrar följer lagda leverans- och betalningsscheman, vilket innebär att vi inte har några förfallna fordringar. I skrivande stund har koncernen ca 30 MSEK att tillgå i likvida medel. Dessa pengar kommer att användas för koncernens expansion i närtid. 
 
Vi får också positiv respons från marknaden för både befintliga och nya produkter, intresset fortsätter att öka inom ramen för våra LOI-projekt. Intellego har som tidigare kommunicerats pågående förhandlingar med olika LOI-partners. I tre fall är förhandlingarna i slutstadiet. Det är fortsatt svårt att veta när i tiden avtal kan signeras då de är i storleksordningen 500MSEK/avtal över 3-5 år. Förutom dessa LOI-projekt utvecklas flera andra projekt och där vi arbetar hårt för att komma till slutavtal. Vi förväntar oss att kunna kommunicera flera resultat för samtliga projekt under 2023. Gällande HAI-projektet har leveranser påbörjats och fortsätter enligt plan, vilket även gäller Radical-projektet.
 
Efter en tids utvärdering har Intellego beslutat att inte gå vidare med det projekt som var relaterat till Bolagets Smartsunprodukter. Projektet har dragit ut på tiden och vi kan inte se när det realistiskt skulle resultera i betydande intäkter till Bolaget. Produkterna och tekniken finns fortfarande kvar och kan till exempel licenseras ut, men Bolagets fokus ligger mer på den industriella B2B-marknaden än på B2C-marknaden då de industriella marknaderna, såsom härding, vattenrening och hortikultur, är väsentligt större och den industriella marknaden genererar i dagsläget betydande intäkter. Avslutandet av projektet påverkar inte Bolagets tidigare kommunicerade finansiella mål. 
 
Intellego har under perioden fört diskussioner med stora bolag inom härdningsindustrin. Ett av dessa bolag, där det också finns ett långtgående LOI och kommersiella diskussioner, har under diskussionerna uttryckt ett stort intresse för att lansera såväl UVA som UVC dosimetrar exklusivt på en global nivå. Då samarbetspartners till detta bolag har kommit att överlappa varandra gällande produkter och geografiska marknader, har Intellego och Hereaeus Kina tillsammans beslutat att det term sheet som signerats inte ska utvecklas till ett större kommersiellt avtal gällande UVA-indikatorer. UVA-indikatorerna kommer i stället att drivas av den andra aktören som Intellego för diskussioner med gällande såväl UVA som UVC.
 
Parallellt med arbetet att öka den organiska försäljningen utvärderar vi kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter där våra grundläggande krav på kandidater är lönsamhet, kassaflödespositiv verksamhet och att uppvisa tillväxt. Ytterligare ett villkor är en stark teknisk fördel med tillhörande IP-portfölj eller en stark geografisk närvaro, helst ska det potentiella förvärvet inneha båda delar. Om ett prospekt inte uppfyller nämnda förvärvsprinciper, är förvärvet inte intressant för Intellego. Vid ett förvärv tittar Intellego främst på säljsynergier genom att kunna korssälja produkter via befintliga kanaler. Intellego befinner sig i flera diskussioner gällande förvärv där diskussionerna är i slutstadiet. 
 
Samtidigt som Intellego växer behöver även långsiktiga investeringar göras i verksamheten och organisationen. Intellego kommer att möta den kraftiga tillväxt vi ser framför oss genom att fortsätta expandera och investera i organisation och struktur, bland annat genom att tillsätta ett antal nya nyckelroller. 
 
Under kvartalet har Bolaget genomfört flera investeringsrundor vilket säkrar expansionen framåt och möjliggör att Intellego kan fullfölja förvärvsplaner som ytterligare kommer att accelerera tillväxten. Bolaget börjar nu också få in fler institutionella investerare som aktieägare och intresset från dessa har ökat markant den senaste tiden. 
 
Sammantaget så ser Bolaget att tillväxten under resten av 2023 beräknas fortsätta och vi upprepar de finansiella målen om en omsättning på cirka 200 MSEK under 2023, vilket följs av ett EBIT-resultat på cirka 80 MSEK. 
 
LOI:er sammanfattning:
· E47/Fahsal: Avslutat
· Hortikultur: Försäljning av produkter har påbörjats och diskussion om större kundavtal pågår.
· Härdning UVC: Kommersiellt avtal ingått. Förhandling om större avtal pågår.
· UVB/Vitamin D indikator: Utveckling pågår och kommersiella diskussioner pågår.
· UVA, 395nm indikator för härdning: Produkt har lanserats.
· Kemikaliebolag – samarbete gällande dosimeter och apputveckling.

Stockholm 24 augusti 2023
Claes Lindahl, vd