18:36:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-07 08:30:00

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 mars 2023

 • Kraftigt ökad försäljning och resultat
 • Slutförhandling med flera LOI-projekt
 • Förändrad redovisningsprincip till IFRS


 • Periodens nettoomsättning uppgick till 42 869 (333) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13 887 (-2 988) TSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,59 (-0,15) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -16 325 (-3 093) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/

Vilket rekordkvartal
Intellego har fått en flygande start på 2023. Det är ett resultat av det långsiktiga arbete vi genomför tillsammans med kunder och partners. Fokus är att tillsammans med dem tillverka och erbjuda de bästa produkterna på marknaden i respektive produktkategori. Ett bevis på att vi lyckas ser vi genom att både omsättningen och resultat slår rekord under kvartalet. Glädjande är också att intresset från marknaden för både befintliga och nya produkter inom ramen för våra LOI-projekt fortsätter accelerera, vilket gör att vi ser framtiden an med tillförsikt.
 
Daro Group, som ingår i koncernen sedan förra året, levererar även de fina resultat med ett rörelseresultat som var 20 procent högre jämfört med samma period föregående år. Den ökande marginalen ligger väl i linje med de tillväxtmål som Daro har med ökat fokus på områdena Special Ligthning (ljusutrustning till exempelvis oljeriggar och fängelser) och vattendesinfektion. En annan bidragande orsak är att Daro den senaste tiden har lyckats expandera utanför UK till bland annat Kina och Sydafrika. Vi är stärkta i vår bild om att förvärvet av Daro har alla möjligheter att överträffa våra förväntningar och bidra till ökande omsättning och vinst framåt.

Intellegos kassaflöde kommer utvecklas positivt under året, ett par större ordrar som levererades under Q1 har betalats under Q2 och det som återstår kommer att betalas fortlöpande. Vi förväntar oss att kundfordringarna kommer öka under året men inte i samma takt som under Q1 då framtida betalningar beräknas att komma in snabbare. Våra kunder och partners är nästan uteslutande större globala koncerner med för industrin standardiserade betalningstider.
 
Vi har flera pågående förhandlingar med olika LOI-partners och i tre fall är förhandlingarna i slutstadiet. Det innebär att vi har kommit överens om de huvudsakliga villkoren så som volymer, priser, leveransvillkor och betalningstid och att mindre detaljer återstår. Det som är svårt att veta är när i tiden som avtalen signeras då affärerna är i storleksordningen 500 miljoner SEK över 3-5 år per avtal. Det är Intellegos absoluta mål att få till fler avtal och ökad försäljning.
 
Intellego kommer att möta den kraftiga tillväxt vi ser framför oss genom att expandera organisation och struktur. Vi kommer att investera i den interna organisationen och tillsätta ett antal nya nyckelroller.
 
Sammantaget beräknas tillväxten under resten av 2023 fortsätta varför vi upprepar goda förutsättningar att omsätta över 150 miljoner SEK under 2023, vilket följs av ett resultat på EBIT- nivå på över 60 miljoner kronor. Parallellt med arbetet att öka den organiska försäljningen utvärderas kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter där våra grundläggande krav är lönsamma tillväxtbolag som är kassaflödespositiva.
 
Under kvartalet har koncernen ändrat redovisningsprincip från K3 till IFRS vilket påverkar bolagets bokföring och finansiella rapportering på flera sätt. Bland annat påverkas finansnettot negativt då förvärvsskulder nuvärdesberäknas med en ränta samtidigt som bolagets rörelseresultat påverkas positivt då avskrivningar på goodwill inte görs på samma sätt som tidigare. Ingen av dessa förändringar påverkar kassaflödet.
 
Att gå över till IFRS bedöms ge en mer rättvisande bild av bolagets finansiella situation, det kommer underlätta avsevärt för internationella investerare att värdera bolaget och möjliggör även att byta till en av de större marknadsplatserna på Nasdaq.
 
Samtidigt som omsättning och vinst växer minskar också skuldsättningen för varje kvartal. Den senaste betalningen för förvärvet av Daro gjordes i april-23 och den enda räntebärande skulden som påverkar kassaflödet under perioden är det DBT-lån som togs i samband med förvärvet av Daro. Nya skulder har adderats i bokföringen vilka enbart är en IFRS-effekt och som inte påverkar kassaflödet negativt.

LOI:er sammanfattning:

 • E47/Fahsal: Pågående förhandling.
 • Hortikultur: Försäljning av produkter har påbörjats och förhandling om större kundavtal pågår.
 • Härdning UVC: Kommersiellt avtal ingått. Förhandling om större avtal pågår.
 • Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår – positiva resultat från initial utvärdering.
 • UVB/Vitamin D indikator: Utveckling pågår och kommersiella diskussioner pågår.
 • UVA, 395nm indikator för härdning: Produkt har lanserats.
 • HAI Solutions: Slutit leverantörsavtal och första ordern har erhållits. Diskussioner om bredare samarbete pågår.
 • Kemikaliebolag – samarbete gällande dosimeter och apputveckling.


Stockholm 7 juni 2023
Claes Lindahl, vd