02:50:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Split IRLAB A 1:5
2019-04-26 Ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
IRLAB Therapeutics är ett svenskt forsknings- och läkemedelsbolag. Forskningen utgår ifrån bolagets egna forskningsplattform och är specialiserad mot behandling av hjärnsjukdomar, vanligen benämnt neurodegenerativa sjukdomar. I nuvarande stund innehar bolaget läkemedelskandidater specialiserade mot bland annat Parkinsons sjukdom. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2022-05-11 18:45:00

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2022 hölls idag, onsdagen den 11 maj 2022 på Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Dag Fredlund från MAQS Advokatbyrå. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående belopp, uppgående till 459 215 459 kronor, i sin helhet ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Olsson, Carola Lemne och Rein Piir, samt nyvaldes An van Es-Johansson och Catharina Gustafsson Wallich. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe omvaldes som revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att även fortsatt ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på årsstämma samt revisor och revisorsarvoden. Den vid årsstämman antagna instruktion till valberedningen motsvarar i allt väsentligt den instruktion som antogs på årsstämman 2021. Fullständigt av årsstämman godkänt förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Ersättningsrapport

Stämman godkände i enlighet med styrelsens förslag den av styrelsen framlagda rapporten över utbetald och innestående ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation. Fullständigt av årsstämman godkänt förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning. Ändringen av bolagsordningen innebär i huvudsak att styrelsen ges möjlighet att samla in fullmakter samt att tillåta förhandsröstning (poströstning) inför kommande bolagsstämmor. Fullständigt av årsstämman godkänt förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och/eller konvertibler som berättigar till konvertering till aktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 5 166 630 nya aktier av serie A motsvarande en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till knappt 9,1 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med knappt 10 procent.

Nicholas Waters, VD/CEO
11 maj 2022