02:51:38 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTelekom & Media
IndustriMedia
Kvix tillhandahåller en streamingplattform som sammanför inspiratörer med personer som eftersträvar ett ökat välmående. Bolaget erbjuder en plattform för välmående där medlemmarna aktivt kan interagera med streamers. Innehållet inkluderar fysiskt, mentalt och livsstilsrelaterat välmående såsom yoga, styrketräning, andning och mindfulness. Bolaget har sitt huvudkontor i Umeå.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 Årsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning KVIX 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 10:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kvix AB (publ) (”Kvix” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av aktier om 26,0 MSEK inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 101 procent. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från investerare som har lämnat teckningsförbindelser. 11,0 MSEK av Erbjudandet förinbetalades i form av ett brygglån med en ränta om tio (10) procent. Lånet, inklusive ränta, kvittades mot aktier i Erbjudandet till samma teckningskurs. Således tillför Erbjudandet 13,9 MSEK till Bolaget före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 6 december 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning
Kvix har genomfört en emission av aktier inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 3 714 286 aktier till ett pris om 7 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 26,0 MSEK före emissionskostnader. 11,0 MSEK av Erbjudandet förinbetaldes i form av ett brygglån i juni 2021, där samtliga långivare åtog sig att kvitta lånet, inklusive en ränta om tio (10) procent, mot aktier i Erbjudandet till samma teckningskurs. Således tillför Erbjudandet Kvix 13,9 MSEK kontant före emissionskostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 12 november – 25 november 2021. Emissionslikviden kommer att utgöra en förstärkning av Bolagets finansiella ställning inför planerade tillväxtsatsningar. I första hand kommer kapitalet användas till att genom marknadsföring skapa större synlighet och öka antalet medlemmar, men även för teknisk utveckling av plattformen.

Slutligt utfall
Erbjudandets utfall innebär att 3 714 286 aktier emitteras. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 000 000 aktier till
8 714 286 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 500 000,00 SEK till 871 428,60 SEK.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt har cirka 391 investerare erhållit allokering. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan och senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Johan Thomasson, VD, kommenterar
”Vi är mycket stolta över att så många har visat intresse för vår notering och vill vara delägare i Kvix. Jag vill ödmjukt tacka alla nya aktieägare för förtroendet och ser framemot vår gemensamma tillväxtresa. Emissionslikviden ger oss möjligheten att stöda och accelerera vår tillväxt och etablera oss som en marknadsledande plattform och den självklara mötesplatsen för hälsa.”

Preliminär tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut29 november 2021
Likviddag1 december 2021
Första dag för handel6 december 2021

Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Mentor i samband med noteringen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Kvix eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.